Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009. január

2009.01.06

       

KépAz Ige üzenete: 
”Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:  
CSABA ÁGNES

„Isten Igéje élő és ható…”: 
Gondolatok a 2008. évi presbiterképzésről

KÖNYVAJÁNLÓ: Cs. Kiss Andor: 
„Ez jutott nekem….”

Az Élővíz az Interneten:  (https://eloviz.eoldal.hu/)

KÜLÖNÖS SZILVESZTER

 

 

 

 

 

 

 

Az Ige üzenete

”Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” /Róm. 8,31./

Ezt a bibliai verset olvashatjuk a református címeren, melyet a mi templomunkban is elhelyeztünk zászló formájában.

Bocskai István és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmek bibliai jelmondata, hitvallása volt e mondat.

Első hallásra egy kívülálló embernek úgy is tűnhet e hitvallás, hogy a reformátusok milyen elbizakodottak, mert nekik nem lehet ellenségük, mivel velük van Isten. Pedig ez a mondat azzal kezdődik, hogy HA velünk van Isten, akkor ki lehet ellenünk. Mindenek előtt hangsúlyt kap ebben a mondatban az alázat. Ha Isten elfordul tőlünk, ha nincs az emberrel, - nem kizárólag a reformátusokkal – akkor erőnk magában mit sem ér, még a túl élésre sincs reményünk.

Ugyanakkor benne rejlik a bizakodás és hit: kizárólag Istennel van jövőnk és üdvösségünk. Karácsonykor a testet öltött Megváltót Immánuelnek nevezi a mi szabadító Istenünk, ami azt jelenti: Velünk az Isten. Elküldte az Egyszülött Fiút az ellene fellázadt, engedetlen emberiségért, utat készített az emberhez, közel jött, hogy ha hiszünk a Fiúban, akkor örök életünk legyen.

Az új esztendő küszöbén kapaszkodókat keres az emberi lélek, ami testi, lelki erőforrás lehet a következő időszakra. Legyen ez számunkra útmutatás és biztatás, hogy bár vannak ellenségeink, az ördög ebben az évben sem fog aludni, de a mi mennyei Atyánk Jézust állítja mellénk, aki életét adta sokakért, aki nem csak az életnek az ura, de a halált is legyőzte. Keressük Isten közelségét, akiben nincs változás, aki ma is az, aki tegnap volt és holnap sem lesz más. 

Imádkozzunk:”Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj! Igaz világosság te vagy, kárhozatra mennünk ne hagyj! Emlékezzél meg mirólunk, jól tudod, mily gyarlók vagyunk, kiket megváltál véreddel: Úr Jézus, kérünk, ne hagyj el!” /500.dicséret/  

Marti Márta lelkipásztor

Vissza

 

 

 

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:  CSABA ÁGNES

KépAnyai és apai ágról is tősgyökeres békéscsabai vagyok, polgári, de nem keresztyén szellemiségben nevelkedtem fel bátyámmal együtt, így nem kaptam kész válaszokat és útmutatást a bennem felmerülő Istennel kapcsolatos kérdésekre. Ez talán jó is volt abból a szempontból, hogy még inkább magamnak kellett megharcolni a hitért. Ebben persze segítséget kaptam Nagymamámtól, aki elhozott 17 évesen ebbe a gyülekezetbe, az akkori lelkészektől -hitbéli ˝szüleimtől˝- a Csaholczi házaspártól és az abban az időszakban magalakuló nagy létszámú, lelkes ifjúsági csoport tagjaitól. Isten őket használta fel, hogy elinduljak ezen az úton, s mindeközben megmutatta magát nekem kisebb-nagyobb csodákon keresztül is, így 18 évesen saját döntésemből keresztelkedtem meg és konfirmáltam le.
Hivatásom megválasztásában két tényező befolyásolt: egyfelől reál beállítottságú családom, főképp édesanyám, mivel tőle láttam a matematikai ismeretek átadásának szeretetét, így matematika-kémia szakos tanárként végeztem Szegeden, másfelől a gyülekezeti és hitéletem arra késztetett, hogy a gyerekeknek is továbbítsam ezt, ezért református vallástanári diplomát is szereztem. Külön öröm számomra, hogy végzésem óta egyházi iskolában taníthattam mindhárom szakomat, a Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban, ahol a kedves kollégáknak és tanítványoknak köszönhetően jól, félig evangélikus származásomnak betudhatóan pedig otthon érzem magam.
Gyülekezeti szolgálataimat tekintve a kilencvenes években a többi fiatallal, később, pedig mint hitoktató vettem részt a szeretetvendégségeken, ünnepségeken, ifjúsági istentiszteleteken stb.. 1996-ban csatlakoztam az akkor újrainduló énekkarba, nagy örömömre így is sokat szolgálhattam a gyülekezetben. Három évvel ezelőtt az a nagy megtiszteltetés ért, hogy presbiternek választottak, itt, mint a misszió bizottság tagja tevékenykedem, mostanában kevésbé aktívan, inkább háttérmunkásként vagyok jelen, ugyanis jelenleg elsősorban, mint édesanya szolgálok.
Férjemet, Zsoltot egy kedves énekkari társam mutatta be 2003. Húsvétján a templomkertben, 2005. október 1-jén pedig Isten áldását kértük közös életünkre itt a gyülekezetben. 2007. Húsvétján megszületett kisfiunk, Márton, 2009. Húsvétjára pedig, ha Isten is úgy akarja  négytagúvá bővül kis családunk.
 
Ági, mit őrzöl magadban dédnagyapádról, id. Koppányi Gyuláról?
Jó érzés ahhoz a gyülekezethez tartozni, amit őseim alapítottak, vezettek. Illetve abban a városban élni, aminek a múltjára és remélhetőleg a jövőjére is kihatott tevékenységük.
 
Hogyan érintett a száz éves évforduló?
Nagyon tetszett minden esemény, bár csak néhányon tudtam részt venni.
Örömmel tölt el, hogy már 100 éves a gyülekezet. A szívemhez legközelebb álló és megható esemény a harangszentelés és a dédnagyapám mellszobrának felavatása volt.
 
Köszönöm. A jelenlegi és eljövendő örömökhöz és feladatokhoz Isten áldását kívánom.

 Vissza

 

  

 

                                      „Isten Igéje élő és ható…”

Gondolatok a 2008. évi presbiterképzésről

A Biblia éve központi szerepet kapott a Presbiteri Szövetség programjaiban és ezt figyelembe véve a fenti gondolat jegyében állítottuk össze a Békés Megyei Területi Szervezet tavalyi rendezvényeinek tematikáját is. Az előző évekhez hasonlóan két megyei szervezésű és hozzájuk kapcsolódóan a három ún. kiskörben szerveztünk programokat.  Az első félév megyei konferenciáját Vésztőn rendeztük. Juhász Sándor, a vendéglátó gyülekezet lelkipásztora bevezető áhítatában arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatékony szolgálat feltétele az, hogy nekünk presbitereknek is „tápláltaknak” kell lennünk, és ehhez számunkra nélkülözhetetlen táplálékká kell lenni a Bibliának. Dr. Kustár Zoltán a Debreceni Hittudományi Egyetem docensének előadásából a Biblia keletkezéséről és ihletettségéről hallottunk: a Biblia szerzői Isten íródeákjai voltak – az ember által igaznak megismert tanításokon túl a Biblia Krisztust hordozza. Tartalmukra nézve ezek a szent iratok nemcsak Istenről szólnak, hanem maga Isten szól általuk. Dr. Kozma Zsolt kolozsvári teológiai professzor azzal szembesített bennünket, hogy a bibliai teremtéstörténetben nem az a kérdés, hogy hogyan, hanem az: mi végre, milyen céllal történt a teremtés, mi az üzenet a világ teremtésében? Nagyon fontos, hogy megkülönböztessük az IGÉT és a SZÓT – az üzenetet és formáját. Az üzenet állandó, a forma változik: „az örök Ige be van zárva a szó börtönébe!” A teremtésben Isten védi az életet, otthont teremtett az ember számára. A református bibliás kegyességről szóló előadásában Dr. Szűcs Ferenc, a Károli Egyetem professzora felhívta a figyelmet arra, hogy mindenkinek egyénileg el kell jutni oda a bibliaolvasás során, hogy: ez nekem szól személyesen! Az Ige világosságot biztosít, de nem mentesít a döntések felelőssége alól. A kegyesség gyakorlásának fontos eszköze a közösség és a sákramentumokkal való élés is. Így töltheti be kegyességünk az Isten előtt való kedvesség és a világban való eligazodás kritériumait. A kapcsolódó kisköri konferenciák színhelyei Gyulavári, Körösnagyharsány, és Köröstarcsa voltak – ez utóbbihoz csatlakozott presbitériumunk is. Ezeken az alkalmakon azonos előadások hangzottak el. A gyülekezetünkből teológiára induló és jelenleg már az okányi gyülekezet lelkipásztoraként szolgáló Árvavölgyi Béla a Biblia időszerűségéről tartott előadást és azt hangsúlyozta, hogy a Biblia magunkra ismertet és önismeretre tanít. Isten bemutatkozik és keresi az embert és folyamatosan időszerű tanításokkal ajándékozott meg bennünket. Hajdú Andrea csorvási lelkipásztor a bibliai elhívásról beszélt. Az elhívás Isten munkája és csodaként, Isten jóságának jeleként kell tekinteni, s ha elfogadjuk a lehetőséget – elhívatás válhat belőle. Bár az elhívás titok és ajándék, nem maradhat következmény nélkül az életünkben. Döntésünkkel egyedülálló életkapcsolat, legbelsőbb bizalmi viszony valósulhat meg Jézussal. A csongrádi egyházmegyében, Székkutason szolgáló Tóth Imre lelkipásztor a puritanizmusról, a puritán életforma elméleti és gyakorlati kérdéseiről beszélt. Utóbbi területen fontos feladat a Biblia olvasása az áldások, a jó tanácsok és a büntetésekből való tanulás lehetősége miatt, illetve a személyes következtetések levonása. Hangsúlyos az Úr napjának megszentelése és a bibliai versekkel alátámasztott megnyilatkozások és ünnepek tartása, ami a gyülekezet hálaadó magaviselése Isten iránt. Az úrvacsorával kapcsolatban: nagyobb baj nem lehet, mintha méltatlanul vesszük, de nincs semmi ok, ami miatt távol kellene maradni!

A második félévi megyei konferenciát Orosházán szerveztük az igényesen felújított gyülekezeti teremben. Kovács Árpád vendéglátó lelkipásztor – aki szintén gyülekezetünkből indult - bevezető áhítatában Márk ev. 9:50 alapján a bennünk levő só fontosságára, a só és a békesség kapcsolatára hívta fel a figyelmet. Dr. Sándor Balázs Cegléd-Felszeg-i lelkész érdekes előadást tartott: Hitvallásaink a „norma normans”-ról, az Írás, mint végső tekintély címmel. Azt a következtetést vonta le, hogy a Szentíráson kell lemérni mindent – ez lehet a hitelesített Krisztuskövetés. Többek között kitért a hitvallások és a liturgia, az istentiszteleti rendtartásnak a kérdésére és ennek mai jelentőségére, a gyülekezetek ezen a téren való autonómiájára. Pap Ferenc a budapesti teológia tanársegédje – akit a mátraházai gyülekezeti Képcsendes héten ismerhettünk és szerethettünk meg –a Biblia félreérthetőségével, félremagyarázásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyes választ arra kell megadni: miért és hogyan értelmezzük a Bibliát? Isten a nyelvtani szabályokig megüresítette magát, azért, hogy megismerhetővé tegye magát. Ezzel együtt nem lesz olyan bibliafordítás, ami ne lenne magyarázatra szoruló. A reformáció szellemében folyamatos hagyományértelmezésben vagyunk, de mindent az Írás tekintélye alatt vizsgálunk meg. Részt vett a konferencián Dr. Szilágyi Sándor, a Presbiteri Szövetség tavaly megválasztott főtitkára, aki gyakorlatias bizonyságtétellel és hiteles példákkal szolgált a presbiter és a Biblia kapcsolatáról, a követhető és követendő módokról, ahogyan kegyességünket megélhetjük.

A második félévi kisköri alkalmak helyszínei Gyomaendrőd /ide tartoztunk/ és Zsadány voltak, a záró alkalom pedig január 10.-én Mezőkovácsházán lesz.

A kisköri konferenciák egyik témája: Mitől vagyok, lehetek, maradok református? – már egy átvezetést jelent a 2009-es Kálvin-év gondolatvilágához. Dr. Kádár Péter teológus-pedagógus előadásában elmondta, hogy a református lét tanúságtétel Krisztusra nézve – Tőle függetlenül nincs jelentése létünknek. Attól válhatunk reformátussá, hogy Isten kiválasztó kegyelmére hitből igent mondunk és elkezdjük betölteni azt a célt, amiért a világra jöttünk. Azért maradhatunk meg reformátusnak, mert Isten kegyelme megőriz állhatatosságunkban. Református hitünk és magatartásunk mások iránt megértő, de elkötelezett.  Futó Zoltán Sarkad-Újteleki lelkipásztor a gyülekezeti közösséget erősítő lehetőségekről beszélt előadásában. Elmondta, hogy a gyülekezet az egyháznak a család után következő alapsejtje – magában hordozza a teljes egyház ismertetőjeleit /igehirdetés, sákramentumok kiszolgáltatása, egyházfegyelem gyakorlása, szeretetszolgálat/. Formálni kell az összetartozás tudatot és ebben nagy szerepe van a közösség élményeknek /ünnepek, a lelkész beiktatások mellett a szolgálati jubileumokról való megemlékezések, szeretetvendégségek, kirándulások, stb./. Fontos, hogy a tartalom és a forma egységben legyen, rend és elkötelezettség működtesse ezeket az alkalmakat. Hatékonyan erősítheti a gyülekezetet a bűnbocsánat gyakorlása és a közös imádság, az alapot pedig mindig a szeretet kell hogy jelentse.

KépA kisköri konferenciáknak mindig áldást hozó része volt az előadások utáni presbiteri hozzászólások és az imaközösségek. A vendéglátó gyülekezetek testvéri szeretete és gondoskodása minden alkalommal megtapasztalható és hálára indító volt. A hálaadás mellett kritikusan kell megállapítanunk, hogy gyülekezetünk presbitereinek aktivitásán még van javítani való a rendezvényeken való résztételt illetően, amire a 2009.év remélhetőleg jó lehetőség lesz.

Az alkalmak mindig nyitottak a nem presbiter gyülekezeti tagok számára is, ezért az idei programokra is szeretettel várjuk gyülekezetünk érdeklődő tagjait is. A rendezvények programjáról és témáiról az Élővíz tájékoztatással lesz.

Vissza

 

Dr. Tóth János
A PSZ Békés Megyei Területi Szervezet elnöke

 

 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ

                                                                                        

Kép Cs. Kiss Andor: „Ez jutott nekem….”

A fiatalabb generációhoz tartozó lelkészként mindig érdekes számomra a szocializmus világáról szóló visszaemlékezés. Mivel gyerekként éltem át ezért soha nem tudhatom, kinek van igaza, amikor egyrészről azt hallom: akkor nem lehetett a hitet gyakorolni, mert megfenyegettek, másrészről pedig azt, hogy ha valakin látszott a félelem nélküli elkötelezettség, azt nem bántották.

Ez a könyv egyik álláspontnak sem ad igazat, hiszen szól hátratételről, hivatali packázásról, hálátlanságról és tragédiákról, de úgy, hogy a Krisztusba vetett bizalom mindig átragyog az élet sűrű fellegein. Egy nyitott szemmel és nyitott szívvel élő lelkipásztor vallomása ez, amely még engem is, a gyorsuló „darálóban” élő embert is megállított, elgondolkodtatott. A könyv elolvasása után az fogalmazódott meg bennem, de jó volna így megöregedni. Így hálával és megelégedettséggel visszatekinteni. Ami különös és sok életmód magazinból hiányzik, a sorok között itt a recept is megtalálható. Úgy kell hitben élni, hogy erősek legyenek a gyökereink. Az ébredési mozgalomban gyökeret eresztett embert nem lehetett hamis evangéliummal megetetni. Másrészt pedig a megpróbáltatások mellett arra is emlékezzünk, amikor Isten az ő igéjével táplált, szavát beteljesítette és a szabadulást, megoldást elhozta. Egyfajta keresztyén pozitív gondolkodás ez, de amiből hiányzik az önszuggeszció. Külön figyelmet érdemel az a tapintat, amivel a „keresztbetevők” nevét elhallgatja, hogy a leszármazottaknak ne legyen kínos egy piedesztára állított ős.

Egyedül a cím csalóka, hiszen a megkeseredettség teljességgel hiányzik belőle.                       

Marti Miklós

Vissza

 

 

 

 

Az Élővíz az Interneten
(https://eloviz.eoldal.hu/)

Mostantól megtalálható gyülekezeti újságunk az Interneten. A www.eloviz.eoldal.hu oldalra látogatva megtalálhatjuk majd a korábbi évfolyamok összes számát  — ez jelenleg feltöltés alatt van — de természetesen a frissen megjelenő újságot is. Ez a honlap lehetőséget biztosít arra is, hogy a lap terjedelméből adódó helyhiányt itt pótoljuk és hosszabb írásokat, vagy egyes eseményeinkről készült fényképeket is közreadjuk.

A honlapon kategóriánként találhatóak meg a cikkek:

·   Az Ige üzenete

·   Arcok a gyülekezetből

·   Könyvajánló

·   Internetfigyelő

·   Cikkek, események

·   Anyakönyvi hírek

·   Nyomtatható verzió                      Futó Zsolt     

Vissza

 

 

 

KÜLÖNÖS SZILVESZTER

Kép Van annak már vagy két éve, amikor Rózsa Margit testvérünk egyszer nekem szegezte a kérdést, hogy nem lehetne gyülekezeti szinten egy szilveszteri „bulit” szervezni. Mint családos és hála az Úrnak sokakhoz sokféle szállal kötődő emberként akkor már elígérkeztem máshová.

De a gondolat ott motoszkált bennem. Annyi egyedül élő testvérünk van, aki a tv távirányítójával a kezében a petárdák és tűzijátékok ropogását hallgatja ezen az éjszakán, ezért megszületett az elhatározás: próbáljuk meg! A hirdetés után gyorsan feliratkozott három-négy ember és utána egy ideig senki. El is döntöttem, hogy becsületből végigcsináljuk, de az újévi szolgálatok előtt ilyen biztos nem lesz többet. A megbeszélésre már egy tucatnyian is eljöttek és kezdett más megvilágításba kerülni minden. Az óévi hálaadó istentiszteleten pedig még bizonytalankodva, de hirdettem, hogy várunk mindenkit így 26-an jöttünk össze a féléves kortól a nyolcvan évesig. Az enni és innivaló összeállítása nem okozott ugyan gondot, de a program! Ez az, amire a kezdetekkor nem is gondoltam. Cikáztak az ötletek, önismereti játék, bibliai activity, de a korbeli sokféleség miatt végül is a “a ki mit tud?” maradt.

A résztvevők nem mindegyike volt tisztában a részvétel ebbéli feltételével, de derekasan helytállt mindenki. Hallhattunk verset, prózát egyéni és családi öröm-zenélést, utazási beszámolót és útajánlót, sőt a Gondnokunknak az is sikerült, ami nekem nem, az öt éves gyermekünket rávenni az éneklésre. A műsor közbeni és utáni szünetben kellemes beszélgetések alakultak ki a forralt bor, tea, sütemények kavalkádja és szendvicsek mellett. Olyan beszélgetésekre is sor kerülhetett, amire máskor aligha nyílik alkalom. Fél tizenkettő körül újra mindenki elfoglalta helyét- talán ha ketten mentek el- és 2009-re mindenki húzott egy igés kártyanaptárt, ami a feleségem ötlete volt. Mindenki hangosan felolvasta és aki merte hozzáfűzhette hangosan is egyéni üzenetét az igének. Ezek után imaközösségben dicsőítettük Istent és kértünk áldást és útmutatást a jövő esztendőre.  KépA közös Miatyánkot már ezévben mondtuk el, majd az áldás után nemzeti imádságunkat, a Himnuszt elénekeltük. Pezsgőbontás után kívántunk egymásnak boldog új évet, majd néhány szorgos kéz rendet rakott.

Gyülekezet lelkipásztoraként áldott dolog volt megtapasztalni, hogy ez az együtt szilveszterezés nem csak kivesz az emberből, hanem gazdagít is. Külön örömöm volt , hogy a családom is élvezte az egész estét és más házaspárok is jól érezték magukat. Köszönet a segítőknek és  résztvevőknek, hogy egy vidám és keresztyénekhez méltó estén lehettünk együtt.

Marti Miklós

Vissza

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.