Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. december

2010.12.19

Kép Az Ige üzenete

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL

Adventi presbiteri konferencia

 
 
 
 
  

Az Ige üzenete

 

„Ime, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” Mt.1,23.  

KépA karácsony titka ebben a mondatban benne található. A Fiú testet öltött, akinek a nevében is benne található  küldetése, jövetelének célja.
Krisztus a teremtő, és gondviselő mennyei Atya akaratából vállalta testet öltését és lett híddá az Alkotó és az engedetlen ember között.
Már abban is, ahogyan az angyal nevezi a születendő gyermeket, üzenetet találhatunk: Velünk az Isten.
Az ember önmagából indulván ki, annyi sok torz, hamis gondolatot, sőt meggyőződést alkot Istenről, aminek valójában semmi köze nincs Hozzá. Így téveszti meg önmagát a karácsonnyal is és ezért annyira emberi, annyira „két napos”, mulandó ez az ünnep is. Ha felfedeznénk karácsony igaz üzenetét és titkát, ha egészen a szívünkig engednénk azt, akkor  életünk lehetne és bőségben élnénk.  Valamiért megelégszik e kor embere is felszínességgel, látvánnyal, mulandósággal és ezért az örökkévalóra nem törekszik. Egyedül Isten az, aki örök életre szóló ajándékot tud és akar adni nekünk. Velünk szeretne lenni Krisztus által, nem ellenünkre, nem vesztünkre, nem pusztulásunkra, hanem azért, hogy már itt e földi létben  királyi gyermekekként életünk s majdan örökéletünk legyen.
A karácsony tehát nem az emberi szeretet ünnepe, hanem az Isten szeretetének a kiteljesedése. Ha ez a szeretet betölti szívünket, csak akkor tudunk önmagunkon túllátni, mások felé egy-egy lépést megtenni, Isten gyermekeiként élni, sugározni tovább az Ő jóságát. „Megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem: hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak. Remélem, és bölcsőd, szállásod leszek, jövel hát, tölts el engemet magaddal: nagy örömmel.” /329.ének/

Marti Márta ref.lp.

Vissza

 

   

 

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL

Kép   „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.” /Róm. 8:.28/
Ezzel az igével kezdte bemutatkozását férjem 3 évvel ezelőtt az Élővízben, és mint jóban-rosszban hűséges társ, én is szeretem és megtapasztaltam ennek az igének az igazságát.
Anyai ágról makói,  apairól nyírbogáti származású vagyok. Anyai nagyszüleim az ötvenes évek nagy lelki ébredésének gyümölcseiként a Krisztusban nyert örömteli élet csodálatos példáját mutatták nekem. Édesapám református lelkipásztor volt, így öcsémmel és húgommal szinte a templomban nőttünk fel. A lelkészcsalád mozgalmas élete, a gyülekezet szeretete igazi felhőtlen gyermekkort varázsolt számomra. Egy évig Szegeden, 12 évig Eleken éltünk, majd mozgássérült húgom kezelésének biztosítása érdekében Pestre költöztünk. Az általános iskola után geológiai szakközépiskolába jártam, utána pedig gyógytornász képesítést szereztem. Ezekben az években fiatalként tagja lehettem a Szabadság-téri /itt ismertem meg Jánost/ és a Klauzál-téri ifjúsági gyülekezetnek. 17 éves koromban hívott Isten az Ő Lelke által, hogy ne csak mellette, hanem vele járjak: „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?” /Máté 16:26/ Boldogan énekeltem az ifjúsági énekeket és elfogadtam Istentől a sok ajándékot: szerető férjet, négy gyönyörű gyermeket /Miklós 1980, János 1987, Krisztina 1995, Kristóf 1997/, hivatást, barátokat. 14 évig Kecskeméten, 18. éve Békéscsabán testvéri szeretetet, befogadó gyülekezetet. Sajnos egy dolgot elfelejtettem mindezért a sok ajándékért: hálát adni. És hiába figyelmeztetett Isten újra és újra, hogy „mit használ…, de az ő lelkében kárt vall…” – nem hallgattam rá. 5 éve saját jogon lettem tagja a Református Iszákosmentő Missziónak, ahol átéltem Isten gyógyító kegyelmét. Azóta gyógytornászként is viszem az örömüzenetet minden betegnek, akit elém vezet Isten, hogy Neki van hatalma halálból életre gyógyítani. Örömmel veszek részt a gyülekezeti gyermekmunkában: a vasárnapi istentiszteletek, családi délutánok szolgálatában.  
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” /Jn.3:16/ 

Dr. Tóth Jánosné Klári

Vissza

  

 

Adventi presbiteri konferencia 

KépAz első adventi vasárnap előnapján, november 27-én került sor Békéscsabán a megyei területi szervezet kisköri konferenciájára a gyülekezeti teremben.
A nyitó áhítat textusa Jézus 7. boldogmondása volt: „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” /Máté ev.5:9/. Dr. Tóth János presbiter a békesség fogalmának magyarázatához Jézus
 húsvéti köszöntésének /”Békesség nektek!” Luk.ev.24:32/ jelentését használta. Az eredeti szó küldetés beteljesítést, adósság kiegyenlítést is jelent és utal Jézus golgotai áldozatára, mellyel Isten békét teremtett az emberrel és ezáltal Jézus lett a mi békességünk. Isten ránk bízta a békéltetés ember és ember közötti szolgálatát, ahhoz azonban, hogy béke teremtők, béke alapítók legyünk először magunkkal kell békességre jutnunk, magunkat kell elfogadnunk.
A békességre igyekvők, Jézus új törvényének megtartói lesznek a krisztusi béke misszió , munkatársai, s őket Isten fiainak nevezik, ami a legnagyobb méltóság. Isten családjához tartozni, Isten fiai közé soroltatni a református presbiter számára kiváltságos lehetőség, egyben a boldogság stabil forrása. A legfőbb boldogságra jutás folyamatában pedig a döntő lépés: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz, mind te, mind pedig a te házad népe.” /Ap.Csel.16:31/
KépAz első előadást Nagy László nyd. ek. főjegyző tartotta Kálvin teológiai látásról és igehirdetéséről. Reformátorunk azt vallotta, hogy Isten az egész világot avégre teremtette, hogy megnyilvánuljon benne dicsősége. Isten dicsőségét Jézusban ismerte meg, és ez indította szolgálatra. Istent beszélő Istennek jelentette ki, aki kész belépni az ember életébe. Azt hirdette, hogy az egyes emberek életén keresztül a társadalom is gyógyul. Kálvin magát elsősorban igehirdetőnek tartotta: az evangélium prédikálása az egyház lelke!
Élénken, de lassan, Ige-szerűen, az Ige mélységét megértve, a hallgatóság számára alkalmazhatóan prédikált, az értelem és az akarat állt előtérben az érzelemmel szemben.
Azt próbálta egyszerű módon átadni az igemagyarázat által, hogy mi az aktuális teendő. Gyakorlati tettekre buzdított a Lélek erejével és azt vallotta, hogy a lelkipásztor istenes élete többet ér, mint az igehirdetése.
KépDr. Dobos Ágoston békésszentandrási lelkipásztor, egyházmegyei missziói előadó a Biblia missziói textusait mutatta be és a misszióval kapcsolatos Kálvin kommentárok gondolatairól beszélt, többek között az igehirdetés fontosságáról, a katolikusokkal való vitáról, a sákramentumokra való odafigyelésről,a tanítványok alkalmatlanságának Krisztus mindenek feletti hatalmával való szembeállításáról, és a Szentléleknek a misszióban való fontosságáról. Érdekességként említette Loyolai Ignác jezsuita rendalapító indiai és Dél-Amerikai missziós tevékenységét, mely időben megelőzte a kálvini missziót. Végül beszélt a jelenleg működő hazai és külföldi missziós tevékenységekről, ill. szervezetekről és arról a gondolatról,  hogy „ a gyülekezeteket missziósítani, a missziókat pedig gyülekezetesíteni kell.”
A konferencián részt vett Dr. Nemes Gábor, a PSz Csongrád megyei elnöke és az Aradi egyházmegyéből az Erdőhegy-Kisjenő-i és az Ágya-i presbitériumok küldöttsége is. A program végén a résztvevők imaközösségben adtak hálát az együttlét áldásaiért.
A vendéglátó gyülekezet tagjai által készített szeretetvendégség lehetőséget biztosított a testvéri együttlét folytatására és a kapcsolatok mélyítésére.

 Vissza

 

 

 

KépKép 

Mottó:„Egy ember annyiszor mondja el a történeteit, hogy eggyé válik velük. Azok túlélik őt, s így ő maga is halhatatlan lesz.”

Will Bloom (Billy Crudup) több éve megszakította a kapcsolatot apjával, de egy telefon után hazautazik francia feleségével (Marion Cotillard) halálos beteg apjához (Albert Finley), hogy mellette legyen. Apja álomvilágát, mellyel környezetét (is) szórakoztatta, a fia nem tudja elfogadni, de az apa még utoljára elmeséli életét a fiának, úgy ahogyan ő emlékszik rá, ahogyan fiatal korában (Ewan McGregor) átélte a vele történt eseményeket. Will megpróbálja apja életét megtisztítani a mese elemektől, de rájön, hogy ez nem lehetséges...

Vannak filmek, amelyeket fel lehetne írni levertség és melankólia ellen. Nem csak hogy földöntúli boldogsággal és szépséggel ajándékoznak meg, de ezt a hatásukat több száz megtekintés után is kifejtik, és ráadásként új és új pillanatokat fedezhetünk fel bennük. A Nagy hal ezek közé tartozik.

Vissza

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.