Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012. június

 

az-igaznak-gyumolcse.jpgAz Ige üzenete

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:  

Balogh István, pótpresbiter

ANNO: „... Hol sírjaink domborulnak ...”

Presbiteri konferencia

Ünnepi Istentisztelet

Pünkösdkor konfirmáltunk…

 

 

 

 

 

Az Ige üzenete

 

Azt  pedig  tudjuk, hOgy akik Istent szeretik, AZOKNAK  MINDEN  JAVUKRA  SZOLGÁL”rM.8,28

 

Ezen igevers alapján kimondhatjuk, hogy szükséges a tudás. Vannak olyan ismeretek, amelyeket nekünk, keresztyén embereknek el kell sajátítani, eszünkbe kell vésni. Ez saját érdekünk, mert vannak minősített élethelyzetek, amikor a Szentlélek előhozná, emlékezetünkbe idézné pl. ezt az idézett mondatot. Akkor lesz számunkra lelki táplálékká e mondat, ha hittel fogadjuk az emlékeztetést. Életünk válságos, viharos időszakaiban, mindnyájan kapaszkodók után nyúlunk, mert nem szeretnénk a „mélybe zuhanni”.  Amikor jó dolgunk van, az magától értetődik, hogy nekünk jó, csak arra gondolunk, hogy javunkat szolgálja. Hogyan vallhatjuk azt, hogy a rossz dolgok is javunkra vannak? Szükséges ehhez a Gondviselő és Megváltó Isten ismerete, megismerése. Megismerni azt, akiről az olvassuk a Szentírásban, hogy maga a szeretet, Ő az, akiben nincs változás, mert tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezért kell emlékezetünkbe hálaadással idézni , hogy hogyan hordozott mindeddig bennünket a mi Urunk. A Bibliaolvasó kalauzunk szerint nem régen fejeztük be a Mózes könyvének olvasását. Számtalanszor arra figyelmezteti Isten az Ő népélt, hogy ne felejtsék el csudáit, amelyeket velük tett. Erő, remény forrása, amikor ezt tesszük Isten akarata szerint.

Mert ami nekünk lehetetlen, Istennek lehetséges, mi csak pillanatnyi szenvedésünket látjuk, érezzük, de Istennek van egy bölcs, jó terve életünkre nézve, és tudja, mi miért történik. Nem vesztünkre szolgálnak, hanem javunkra, lelki épülésünkre. Amikor a holnapra tekintünk, és semmit nem látunk előre, akkor erőforrássá lehet e mondat gyermeki bizalommal tekinthetünk a szeretetre.                                                                   

Marti Márta

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:  Balogh István, pótpresbiter

 

balogh-istvan.jpgMezőberényből származom, ott születtem 1945. decemberében, az általános iskolát is itt végeztem el, miután a helyi Faipari KTSZ-ben lettem ipari tanuló. A szakmunkás bizonyítvány megszerzése után esti gimnáziumba jártam, 1967- ben érettségi vizsgát tettem és felvételt nyertem a Pénzügyi és Számviteli Főiskolára, ahol 1970-ben végeztem. Szakképzettségem így üzemgazdász lett, és a Megyei Tanácsnál, Békéscsabán helyezkedtem el. Ismereteim bővítésére több alkalom is nyílt, mérlegképes könyvelői, ügyvitel- és ügyvitel-gépesítési szervezői, szakértői szakképesítéseket szereztem.

Vállalati, közigazgatási folyamatok szervezésével, elemzésével és ellenőrzésével foglalkoztam, ami rövidebb megszakításokkal gyakori továbbképzést igényelt. Ilyen volt például, az 1981 évi folyamatszervezői oklevél, és 1993-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (KTI) vezetés-szervezési szakközgazdászi diploma megszerzése.

A munkahelyek a (mezőberényi elsőt kivéve) mind Békéscsabához kötöttek, és bár diákként jól éreztem magam Pesten, de boldogulásomat mindig is Békés megyében képzeltem el. Isten kegyelméből, 43 év munkaviszony vagy szolgálati idő után 2003-ban nyugdíjas lettem, de még ma is tanítom az újabb nemzedéket gazdasági, vállalkozási és vezetési szervezési ismeretekre.

A családi és vallási vonatkozású történet is Mezőberényben kezdődött azzal, hogy erősen vallásos, református keresztyén családba születtem. Apám földműveléssel foglalkozott, akit testvérbátyám is követett, mindketten évtizedeken át a Mezőberényi Református Egyház presbiterei voltak. Szüleim és testvérem halála engem is megviselt, de az Úr kegyelme és a házastársam szeretete segített a megpróbáltatásokban. 1974-ben szólította édesapámat magához az Úr, és akkor is házasodtam meg. Nejem körösladányi református családból származik, nagy boldogságomra szolgált, hogy Emmával egymásra találhattunk. Házasságunkból 3 gyermek született; Anna, István és Péter. A nejem odaadó támogatása nélkül sem a munkában sem a tanulásban a családban nem lettem volna eredményes, az életünk küzdelmeiben sikereink többsége a feleségem érdeme.

A lányom, mint legidősebb gyermekem Írországban találta meg élete párját, ahol már három unokám született, a család örömére. István fiam Ádám gyermekét pedig egyházközösségünkben 2011 év október 26. kereszteltük a templomunkban.

     Reménykedem, hogy az Urat és a családomat szolgálhatom még a hátralévő éveim során. „Mindenre van erőm a Krisztusban.” 

Balogh István

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

 

Pünkösdkor konfirmáltunk…

 

2012-jun-konfi-1.jpgAz Evangélikus Gimnázium 7.b. osztályból 12-en tanulunk református hittant, a konfirmációra 9-en készültünk. Már hónapokkal a konfirmáció előtt megkezdtük a felkészülést. Jobbára a szüleink kívánságára döntöttünk a konfirmáció mellett, de olyan is volt, aki önként vállalta.

A tananyag idővel nehezebbé vált, amikor a 10 parancsolathoz érkeztünk tanulmányainkban. De megismertük hitvallásainkat, vagyis kik vagyunk mi, reformátusok. Izgalommal készültünk a vizsgára, de kellemes volt a csalódás, mert könnyebb volt, mint gondoltuk. Ezt követően jól esett a szeretetvendégségen a sok finomság.

A pünkösdi istentiszteleten, fogadalomtételünk után egy-egy bibliai Igével áldást kaptunk, reményünk szerint sokáig elkísérnek azok a gondolatok bennünket.

Mindenkit biztatnánk, aki a konfirmáción gondolkodik, hogy vállalja bátran, mert jó dolog a református gyülekezethez tartozni.

2012-jun-konfi-2.jpg

Evangélikus Gimnázium 7.b  Konfirmandusai

Vissza

 

 

 

 

Ünnepi Istentisztelet

 

2012-jun-konfi-3.jpg

Pünkösd másodnapját Papp Dorottya Tünde legátus igehirdetése és Kovács Csilla művészi Bach interpretációja koronázta igazán ünnepivé

Dr. K. Cs.

Vissza

 

 

 

 

 

GYÜLEKEZETI   ÉLET

Presbiteri konferencia a Magyar Református Egység Napja emlékére

Békéscsaba, 2012. május 19.

2012-jun-konferencia-2.jpgA Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés megyei területi szervezete a 2012. év 1. félévi konferenciáját a 2009.május 19-én Debrecenben aláírt magyar református egység évfordulójára emlékezés jegyében szervezte meg a 100 éves jubileumát ünneplő templomunkban.

Ennek szellemében a nyitó áhítat szolgálatát Bodnár Lajos borosjenői lelkipásztor, az Aradi Egyházmegye lelkészértekezleti elnöke végezte. Az alapige Péter 1.levele 2:1-10 versei voltak. A keresztyén élet három egymáshoz kapcsolódó szakaszáról beszélt: az újjászületésről, az anyaszentegyházba való beépülésről és a szolgálat idéjéről. Ahogyan az újszülött ragaszkodik az anyatejhez és pótlékot nem akar elfogadni, úgy kell a keresztyén embernek is Isten Igéjéhez mint hamisítatlan lelki táplálékhoz kell ragaszkodni. Az egyházba való beépülés akkor pozitív eredményű, ha hasznos, egymáshoz illeszkedő kövekké válunk a falakban, abban az építményben, ahol a Krisztus az igazi stabilitást biztosító sarokkő. A szolgálat pedig a magunk odaszentelése Isten megváltó szeretetének a hirdetésére. Magunk felé intézendő kérdés, hogy melyik szakaszában vagyunk a keresztyén életnek, s döntésre kell jutnunk: akarunk-e újjászületni, beépülni és szolgálni. Ez a döntés Isten színe előtt történik, a döntés után azonban cselekvésnek kell következni.

Dr. Tóth János a Presbiteri Szövetség megyei elnöke köszöntötte a megjelenteket, kiemelten a határontúli szolgálattevőket és az esperesi minőségben először résztvevő Katona Gyula békési lelkipásztort. Bevezetőjében kitért a magyar református egységjelentőségére és a közös köszöntési forma bevezetési javaslatának kedvező visszhangjára és hangsúlyozta, hogy az „Áldás-Békesség-Istentől” is szimbolizálja összetartozásunkat.

Az első előadást Orosz Adrienn egyháztörténész, vallástanár, a Szeged-Kálvin téri gyülekezet presbitere tartotta Kálvin egyházfegyelméről és a mai egyházfegyelem helyzetéről. A tartalmas ismertetés után aktuális kérdésekről volt lehetőség véleményt nyilvánítani és tapasztalatot cserélni.

Szünet után Bereczky Örs ormánsági szórványban szolgáló lelkipásztor lebilincselően érdekes helyzetjelentést adott a baranyai maroknyi gyülekezetek különleges helyzetéről és beszámolt azokról a szervezési módokról, az ökumené krisztusi szellemű, a körülményekhez alkalmazkodó toleranciáját megvalósító missziói tevékenységről, melynek áldott gyümölcsei vannak. 

Venter Miklós, a Királyhágómelléki Egyházkerület Presbiteri Szövetségének főtitkára emlékezett vissza 2009. május 22-re, felidézve a régi állapotot helyreállító eseményt, mely erkölcsi jóvátételt is eredményezett az önhibájukon kívül elszakított részek református, magyar nemzetiségű lakói számára. Beszámolt egyéni életútjáról, hitre jutásáról és szolgálatairól. Életében mindent – hitét is – Isten ajándékaként fogadott el. Kitért a talentumokra és szabad akaratra, mely az előbbieknek a használatára vonatkoztatott. Lehet ma is hitelesen élni reformátusként, ennek viszont hatással kell lenni környezetünkre.2012-jun-konferencia-1.jpg

     A programot gazdagította az áhítat után elhangzott zenei betét, Szomor István csellóművész, gyülekezetünk tagjának előadásában.

Marti Miklós vendéglátó lelkipásztor vezette a hálaadó záró imaközösséget, amely után  szeretetvendégségre invitálta a több, mint 100 résztvevőt.

      Örömünkre szolgált, az egyházmegye gyülekezeteiből érkezett lelkipásztorok presbiterek mellett újra vendégül láthattuk a Nagyvárad-Rét-i gyülekezet küldöttségét is.

Köszönet illeti a szervezésben és vendéglátásban aktív presbitereinket és gyülekezeti tagjainkat!

Dr. T. J.

Vissza