Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

nagyhet.jpg 

AZ IGE ÜZENETE

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL: 
Barabási Jenő Rudolf

GYÜLEKEZETI   ÉLET: Konfirmáció

3. Konyha Klub  Farsang

 - pohárköszöntŐ

PopCorn nélkül – Filmklub

centenárium 1912-2012
anno: szemelvények a múltból

 


Az Ige üzenete

„Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad.” Máté ev. 20,18-19.

       

A böjti időben ma élő keresztyének húsvét felé tekintünk. Jézus a tanítványainak többször is, immáron harmadszor jelenti be közelgő szenvedését, halálát, és mindig jelenti ezen alkalmakkor feltámadását is. Már teljesen biztosan eldöntött dologról van szó, ez mind be fog teljesedni. Felkészíti övéit azokra az eseményekre, amik az Emberfiára várnak, de nagyban érinti az Őt követőket is. Egyenlőre csak a hozzá legközelebb állókat avatja be a titkokba. Nincs tehát elrejtve előlük semmi, még sem fogják fel azokat, amiket Jézus fontosnak tartva a szívükre helyez, vagy elfelejtik, vagy rosszul értik? A fájdalmas és nehéz igazságokat azokkal közli, akik már követik és ismerik Őt. Ne felejtsük az Ige figyelmeztetését:”Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek…”Jel.2,29,

         Jézus nem pánikba akarja ejteni az őt szeretőket, hanem a teljes igazságot tárja eléjük. A győzelem nem az ellenség oldalán van és lesz, hanem a teremtő és megváltó Uré az. Emberi szemmel nézve tűnhet úgy, az emberi akaratok által a halál győzedelmeskedik fölötte, de az csak átmenet a végső, dicsőséges győzelem felé.

         Sokszor csak a láthatókra tekintünk, mert az ember csak azt látja olykor, ami a szeme előtt van, csak azt, ami éppen az adott pillanatban körülveszi: önző énünk, szűnni nem akaró vágyaink leteperő ereje, a körülmény, melybe belesodortuk életünket, stb. Ezek fölött is van hatalma a mi Urunknak, aki testében is legyőzte a halált. Győzelmet ad, ha arra vágyunk önmagunkkal szemben, mert győzelme nem önös érdekből, hanem értünk történt.

Áldott lelki készülődést kívánok a Győzelem ünnepére, hogy részesei legyünk annak!

Marti Márta ref.lp.

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:  Barabási Jenő Rudolf

„Taníts engem útaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és tiszta szívvel féljem nevedet.” /Zsoltárok 86.11/

2012-marc-arcok.jpg

Elsősorban szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy a gyülekezeti lap oldalain  bemutatkozhatok a Testvéreknek.

Mind kedves feleségem Izabella (1966), mind jómagam (1967), második gyermekként születtünk Nagysármáson, Erdély mezőségi községében. Egy óvodába jártunk, mit sem sejtve, hogy röpke két évtized múlva Isten szent házában örök hűséget fogunk esküdni egymásnak. Anyai ágról református, apairól adventista hitvallást gyakorló családban nevelkedtem és eme vallás-szimbiózis kísérte végig általános iskolás éveimet Nagysármáson.

Már akkor is érdekes ténynek minősült, hogy szombatonként hiánytalanul jelen voltam mind a „szombatiskolában” mind a „vallásórákon”. A hit magvainak elvetésével párhuzamosan előszeretettel ragaszkodtam a szombatiskolában rendszerességgel felolvasott Evangéliumi kiadványok soraihoz, illetve a vallásórákat kiegészítő „A magyarok története” sorozathoz amit „mezőségi apostolként” ismert néhai Hermán János szórványlelkipásztor nagy szeretettel és odaadással táplált az ifjú serdülőkbe. Az általános iskolát követően Kolozsvárra, a „Brassai Sámuel” ipari líceumba jártam majd ezt követően elvégeztem a kolozsvári Műszaki egyetem elektronika és vasúti szakképesítésű Főiskoláját.

Az ember életében olyan dolgok történhetnek, amiket addig teljesen elképzelhetetlennek tart., vagyis „Isten útjai kifürkészhetetlenek” . Ez történt velem is az ún. rendszerváltás után, amikor Izabella újai ismételten keresztezték  az  enyéimet.  1992-ben a  nagysármási  református templomban köteleztük el magunkat egymás mellett,  majd  nemsokára  Marosvásárhelyreköltöztünk. Több éves próbálkozás után Isteni ajándéknak és áldásnak könyvelhető, hogy hitvesem áldott állapotba került és 1998-ban megszületett Júlia leányunk.

Az évezredforduló esszenciális változást jelentett a családi életünkben, ugyanis egy magasabb szintű életvitel reményében úgy döntöttünk, hogy Magyarországra költözünk. Ennek első szakaszában csak jómagam voltam a szereplő, és Izabellának a már itt élő rokonai segítségével sikerült elhelyezkednem egy budapesti számítástechnikai cégnél, mint szerviz vezető. Két év után a család is csatlakozott, de telepedési döntésünk a határ melletti településeket célozta meg. Ma sem tudom megmagyarázni miért pont Békéscsabára mutatott az iránytű, ezt így akarta a Mindenható, kinek segítségével 2003-tól, Békéscsabán a Vasúti Személyszállításnál dolgozom műszaki szakelőadóként.

Hitben való megerősödésem pillérje első pillanattól kezdve a hitvesem volt. Ő volt az, akinek a lelke akkor nyugodott meg, amikor Békéscsabára való költözésünk után megtalálta a Deák utcában Isten házát és ahová, azóta is lehetőségeink szerint rendszerességgel járunk.

Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor 2011 október havában Márti Miklós lelkipásztor megkeresett, hogy vállalom-e a presbiteri tisztég jelöltségét. Ha jól emlékszem határozott igennel válaszoltam és ennek az „igen”-nek csak utólag éreztem a súlyát, a megmérettetésnek való megfelelés érdekében. Hálát adok Istennek, hogy az egyház pótpresbiter tagjaként cselekvő részese lehetek munkálkodásának.

Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal!

„Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.” /Rom. 12, 15-18/

 

Testvéri üdvözlettel:

Barabási Jenő Rudolf

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

 

GYÜLEKEZETI   ÉLET

Felnőttkonfirmáció

2012. február utolsó péntekén, a presbitérium jelen lévő tagjai előtt tettek vizsgát gyülekezetünk felnőtt konfirmandusai. E jeles alkalomból – lelkipásztoraink felkérésére – egyikőjük bizonyságtételét, és imáját  olvashatjuk az alábbiakban.

 2012-marc-konfirmacio.jpg

Kedves Testvérek!

Bevallom, váratlanul ért az a felkérés, hogy én legyek a felnőtt konfirmandusok szószólója.

Nemcsak azért nehéz most nekem mindannyiunk nevében beszélni, mert szokatlan számomra a helyzet, hanem azért is, mert mi konfirmandusok sokban különbözünk egymástól, bár a mai nap éppen azt mutatja meg, hogy mi a közös bennünk. A 14 hétig tartó felkészítő során megismerhettük, hogy egyikünket vagy másikunkat mi vezetett ide, és megállapíthattuk, hogy valóban igaz az a mondás, mely szerint Isten útjai kifürkészhetetlenek.

Én magam, bár szülőként három gyermeket tartottam a keresztvíz alá a békéscsabai református gyülekezetben, mégis csak akkor döntöttem el, hogy konfirmálni fogok, amikor egy rég várt, mégis váratlan ajándékként megszületett nővérem kisfia, akinek én lettem a keresztanyja. Így ennek a kisgyermeknek az édesanyja és a keresztanyja is most itt van a konfirmandusok között.

Társaink között vannak olyanok is, akik nem egy gyermekért, hanem szüleik vagy párjuk miatt, vagy más okból csatlakoztak hozzánk, de valamennyiünkben közös az, hogy szükségét éreztük annak a kifejezését, hogy a gyülekezethez kívánunk tartozni.

A konfirmáció jelentése megerősítés. Ez a kifejezés a mi hitünknek és hitbeli tudásunknak a gyülekezet előtti megerősítését, bemutatását jelenti. Számomra azonban ennek a szónak egy másik lehetséges értelmezése a fontosabb. Ez pedig az a megerősítés, amelyet a gyülekezet lelkipásztorai és minden egyes tagja nyújt nekünk, az új gyülekezeti tagoknak, hitünk támogatására.

Kérem a kedves Testvéreket, hogy a konfirmáció által a gyülekezetbe befogadott új tagokat – vagyis minket – szeretettel erősítsen meg hitünkben, amihez elengedhetetlen az, amit Pál apostol a Filippibeliekhez írott levelében is ír: „mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít”.

Áldás, békesség:

 Dr. Szathmáryné dr. Vantara Klaudia

 

***

Szerető Mennyei Atyánk Jézus Krisztus Által!

Meghatott lélekkel állunk meg szíved előtt, életünknek e nagy és áldott pillanatában. Áldunk és magasztalunk Téged, hogy megvédtél és megőriztél bennünket mindeddig való életünkben és e szent napot megérnünk engedted. Legyen áldott szent neved, hogy megismertetted velünk egyszülött fiadat, a mi Urunkat és Megváltónkat. Hálát adunk néked, hogy elvezettél minket idáig és boldogok vagyunk, hogy hitünkről bizonyságot tehettünk ebben a közösségben.

Köszönjük a befogadó közösséget és azt, hogy 14 héten keresztül készítetted szívünket erre a pillanatra. Hálát adunk azokért a hűséges lelkekért, akik bennünket, a Te boldog ismeretedben kézen fogva, előbbre vittek. Mindenekelőtt pedig áldjuk az Úr Jézus Krisztus nevét, aki maga terelgetett bennünket az ő áldott és igaz ismereteinek mezőire.

Kérünk Téged, hogy ne vond meg tőlünk áldásodat ma sem, hanem tekints ránk kegyelmesen és add nekünk Szentlelkedet, hogy megálljunk a hitben mindvégig, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen!

 

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

farsang-antifashion.jpg

 

Február 17-én délután a gyülekezeti teremben jöttek össze fiataljaink a harmadik Konyha Klub Bálra. A báli meghívó „antifashion” megjelenést javasolt, azaz – ellentétben a tavalyi „extra elegáns” stílussal -, rongyosan, ódivatúan vagy mérsékelten ízléstelenül illett beöltözni. Kreativitásban most sem volt hiány, a kollekciók „fájdalmasan” jól sikerültek. A résztvevők bálkirálynőt (Marti Márta) és bálkirályt (Balla Gergő) is választottak maguk közül.

2012-marc-farsang-1.jpg

A bált Marti Miklós nyitotta meg, a pohárköszöntő szövege alább olvasható. A vetélkedő feladatai már a centenáriumi évet idézték: pl. templomtorony építése poharakból és tányérokból, vagy orgonahangolás „gyereksípokkal”. A játék után moldvai és gyimesi tánc tanítás következett, majd kedves anyukák süteményeiből falatoztunk. Az estet Keepondancing Balázs koncertje zárta.

 

 

Fényképalbum: https://eloviz.eoldal.hu/fenykepek/farsang-2012

Vissza

 

 

 

 

 

 

Farsangi bál – pohárköszöntő (Marti Miklós Nándor)

Szeretettel köszöntöm mindazokat akik eljöttek erre az antifashion farsangra, amelynek a célja  az, hogy különlegesen öltözködjünk. Az öltözködéssel egyrészről mindig az ember megtiszteli azokat, akik közé megy, másrészről ahogy öltözködünk, azzal kifejezzük azt is, hogy melyik az a csoport, amihez mi tartozunk, vagy melyik az a zenei stílus, amit mi vallunk.

Az öltözködésünkkel egyúttal azt is kifejezzük, hogy mi a véleményünk arról: mi áll nekünk jól, mi az, ami nekünk tetszik, és egyfajta önvallomás is ez, valamint nem utolsó sorban az öltözködésünkkel azt is kifejezzük, hogy mi a hozzáállásunk a divathoz. Amikor itt beöltöztünk, az antifashion farsangra, akkor ez egy másik önvallomás, mert azt vettük magunkra, amiről azt gondoljuk, hogy ez gáz.

9.jpg

Ciki így kinézni, ciki így felöltözni, és ezt csak így egymás között merjük megmutatni, az utcára nem nagyon mernénk így kimenni, félve attól, hogy mit szólnak, milyen véleményt alkotnak az ízlésünkről, a mi öltözködési kultúránkról. Mindenképpen vallomás ez arról, hogy mi az, amit nem tartunk jónak, szépnek, és odaillőnek. És amikor ezt végiggondoljuk, akkor egyvalamit felejtünk el, mégpedig azt, hogy mi a ruházkodásnak az eredeti értelme.

A ruházkodásnak az eredeti értelme az, hogy az időjárás viszontagságaitól megvédje az embert. Én azért is szeretem ezt a nagy hideget, mert ilyenkor aránylag kevés hölgy öltözik prostituáltnak, nyáron sokkal több…

A divat  követése nem mindig egészséges. Hiszen ilyen időben lehet, hogy divatos egy köldökig érő dekoltázzsal jönni-menni az utcán, de ennek van egy olyan következménye, hogy a dekoltázsba beesik a hó, és az bizonyára nagyon kellemetlen lehet. Trendinek számít a has kivillantó póló, de ilyen időben egy petefészek-gyulladást is össze lehet szedni. És ez azt mutatja, hogy ami divatos az nem biztos, hogy javunkra szolgál.

13.jpg

Nem csak az öltözködésben van így, hanem lelkünknek a védelme is egyfajta öltöztetést kíván, és bizony ott is előfordulhat, hogy a divatot követjük, csak éppen a lelkünket nem védi meg ez egyáltalán. Azonban az igazi nagy embereknek van stílustanácsadójuk. Tudjátok, aki megmondja, mi az, ami neked jól áll, mi az, ami nem neked való”. A keresztyén embernek a stílustanácsadója: a Biblia. A Szentírásban pedig azt olvassuk, hogy öltözzétek fel, mint szentek, és szeretettek a könyörületes szívet, az alázatosságot, a szelídséget, és a béketűrést. Én ezt kívánom nektek, hogy legyen jó öltözködési tanácsadótok, a lelketek öltözködéséhez is legyen jó tanácsadótok, és emelem poharam arra, hogy nem kell mindig az árral úszni, hanem a lelkünk és a külsőnk öltöztetésében szabad és érdemes eltérni a trendtől, a divattól. Ezennel megnyitom az antifashion farsangot, egészségünkre!

Marti Miklós


Vissza

 

 

 

 

 

 

 

 

 popcorn-nelkul.jpg

FELFORGATÓKÖNYV  

(Stranger Than Fiction, 2006)

 

 

2012-marc-filmklub.jpg

Egy reggel Harold Crick (Will Ferrell), a teljesen átlagos és szemlátomást magányos adóellenőr arra ébred, hogy egy női hang kommentálja minden mozdulatát, gondolatát és érzését, méghozzá félelmetes alapossággal. Harold precíz élete egyik pillanatról a másikra feje tetejére áll, hisz a narrációt csak ő hallja, s mikor a hang bejelenti, hogy Harold Crick hamarosan elhalálozik, a férfi elhatározza, hogy felkeresi a hang tulajdonosát, aki élete történetét írja, s meggyőzi arról, hogy változtassa meg a befejezést.

Kiderül, hogy a hang tulajdonosa az egykoron szebb napokat látott írónő, Karen Eiffel (Emma Thomson), aki nehezen találja a befejezést karrierje talán legjobbnak tűnő könyvéhez. Már csak azt kell kitalálnia, hogy tegye el láb alól figuráját, de fogalma sincs arról, hogy Harold Crick létező személy, s nagyon is tisztában van azzal, hogy mik a szándékai vele. Ráadásul a kiadó Kay nyakára küldött egy erőszakos asszisztenst, hogy minél előbb sajtolja ki az írónőből a regény befejezését, azaz Harold Crick végzetét.

Harold egyre kétségbeesetten próbálja kézbe venni a sorsát és elkerülni a tragédiát…” (Port.hu)

 Videoklip

A filmet március 30-án 16:30-tól vetítjük.
A film után a beszélgetést vezeti: Kovács Nóra.

Vissza