Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013. június

2019.12.08

image001.png
 

É L Ő V Í Z
a Békéscsabai Református Egyházközség
Hírlevele
www.bcsre.parokia.hu

VII. évfolyam  7. szám                                                           2013. június

 

Az Ige üzenete

 

„A jó szerencsének idején élj a jóval, a gonosz szerencsének idején pedig jusson eszedbe, hogy ezt is, éppen úgy, mint azt Isten szerzette avégre, hogy az ember  semmit abból eszébe ne vegyen, ami reá következik.”/Károli ford./

Prédikátor 7,14.

             Az emberiség mára elmondhatja, hogy egyszerre felfoghatatlan és befoghatatlan az a tudás, amit birtokol, aminek a megszerzésére eljutott. Büszke is lehet rá, hiszen sok esetben megkönnyíti ez a hétköznapokat, a megoldásra váró kérdésekben útba igazít. Majdnem úgy tűnhet, hogy egy biztosíték az ember számára, amely minden élethelyzetből továbbvisz, megold. Nem minden az emberi tudás! Isten áldásával lehet hasznos, de nem a megoldás. Az idézett bibliai igevers, mintha ezt az egész emberi tudásrendszert egy tollvonással áthúzná és felülírná.

A jót nagyon szeretjük, gyorsan meg is szokjuk és még ennél is gyorsabban elhisszük, hogy az nekünk jár. A rossz napoktól rögtön felháborodunk, panaszkodunk, elégedetlenkedünk, gyorsan bűnbakot keresünk, mintha ez valamit is megoldana. A keresztyén ember életében nem kellene kialakulnia annak a meggyőződésnek, hogy Istent szerető ember életében minden rózsás, minden gördülékeny, csak „jó szerencse” van. Az igevers ennek az ellenkezőjéről is szól, van „gonosz szerencse”, van idő, amikor semmi sem sikerül tervünk és tudásunk szerint. Van idő, mely nehéz, melyre nem számított az ember, mely gondolatában sem fordult meg. Nem tudjuk, hogy a holnapi nap mit rejt, mit hoz reánk. Ezért Isten népének napról-napra meg kell tanulnia egyre inkább, hogy csak! Istenbe vesse bizodalmát, hogy Őt szeresse, hogy úgy tudjunk előretekinteni az utunkra és Urunkra, hogy ahogy ez az ige megállja a helyét, úgy az is, hogy akik Őt szeretik, azoknak minden javukra van./Róm.8,28/ Az ember Istennek teremtménye, az is marad, bármekkora tudásra tegyen szert.

                                                             Marti Márta ref.lp.

 


                          image004.jpg

    ANNO

A Tabitha Református Nőegylet Békéscsabán

 „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”

A szeretet parancsa nem csupán a vallásosság területét szabályozza, hanem az egyének és a közösségek életét is. A szeretet legfőbb parancsa örök érvényű és nem változik.

Jézus Krisztus is szeretettel fordul felénk és a szeretet gyakorlására hív minket. Azt kéri tőlünk, hogy mutassuk ki szeretetünket embertársaink iránt.

Feladatunk mások segítése, támogatása. Minden missziós tevékenység is ebből fakad. Sok-sok évvel ezelőtt különböző formája jelent meg a segítőszándéknak, s jelenik meg ma is. Lehet egyéni, vagy közösségi, de lehet különféle polgári és egyházi indíttatású is.

Most egy olyat mutatok be, mely kezdetben egyéni szervezéssel indult, majd kiszélesedett az egyházi tevékenységgel is. Egyesületek, egyletek jöttek létre a szegények, elesettek segítésére, gondozására. Ilyen volt a Tabitha - nőegylet.

image006.jpgA Tabitha - egylet Budapesten született meg, célja a budapesti szegények megsegítése volt. Ennek érdekében tagjai télen hetente kenyeret, esetenként pedig ruhaneműt és tüzelőt osztottak a rászorulóknak. E jótékony nőegyesület, mely Ruttkay Józsefné, született Kossuth Lujza (1815-1902) nevéhez fűződik, s aki Kossuth Lajos húga volt. Kossuth Lujza Amerikából hozta az eszmét, s más nőkkel szövetkezve, Székács József evangélikus püspökkel együtt 1873-ban alapította meg.

Az ezt követő években országos méreteket öltött tevékenységük, sorra csatlakoztak egyházi szervezésű egyleteik is.

1929-t írtunk, amikor egyházunk presbitériuma a gyülekezet missziói tevékenységével foglalkozott, tárgyaltak tennivalókról és nehézségekről. Örömmel fogadták Koppányi Gyula lelkész bejelentését a megalakítandó református nőegyletről. A bejelentést tett követte, így 1929 decemberében megalakult Békéscsabán is.

„ Lelkész bejelenti, hogy Tabitha Református Nőegylet címen, nőegyesüket alakult az egyház nőtagjai közül az egyházi belmissziói munka szolgálatára. Az alakuló közgyűlés alapszabályt készített és fogadott el, melyet a lelkész felolvasott és ismertetett. Kéri az egyháztanácsot, hogy a Tábitha Nőegylet alakulását és ismertetett alapszabályait mint kimondottan az egyház kebelében alakult, a presbitérium felügyelete alatt álló szegények, elhagyottak gondozását, és az egyházi szegénygondozást munkáló belmissziói szervet hagyja jóvá.

Egyháztanács a Tabitha Református Nőegylet megalakulását tudomásul veszi. Bemutatott alapszabályait megerősíti, működését az egyház kebelén belül a szeretett munkák végzésére megengedi. Elnök, alelnök és diaconissák választását tudomásul  veszi és kimondja, hogy minden erkölcsi és anyagi erejével támogatja működését.”(Jegyzőkönyv, 1929. dec. 6. 41. szám)

Az eseményt követő években áldásos tevékenységet folytattak a nőegylet tagjai.

A  békéscsabai Tabitha Református Nőegylet életében fontos esemény történt 1933 augusztusában, amikor is Koppányi Gyula református lelkész, mint az egyháztanács elnöke, egy adásvételi szerződést mutatott be, mely készült özv. Wilhelm Mihályné, Wilhelm Ferenc és Wilhelm Erzsébet eladók és az egyház, mint vevő között.

„... E szerződés szerint 5000 P., azaz Ötezer pengőért megveszi az egyház az eladók tulajdonát képező Zsilinszky utca 26. számú belterjes házat tehermentesen a Nőegylet számára és használatára. Az ingatlant az egyház saját nevére íratja, de átadja korlátlan használatra, korlátlan időre az egyház kebelében működő „Tábitha” Református Nőegyletnek, hogy abba, mint gyülekezeti házban szeretet munkáit végezze. A vételárat a Nőegylet, az ugyancsak az egyház kebelében működő Református Leánykör segítségével részben a meglévő, részben az ezután összehozandó pénzösszegből fedezi, az egyház csak a felveendő és az ingatlanra kebelezendő 2200 P. kölcsön váltófedezetét vállalja.”

Az egyháztanács a szerződést jóváhagyta, a lelkészt és a főgondnokot felhatalmazta annak aláírására.

„... A maga részéről örömmel üdvözli és a maga erejével mindenben támogatja a Nőegyletet, mely a házhoz jutással a jövőben még eredményesebben végezheti áldásos munkáját. Kimondja, hogy a most szerzett házra semmi igényt nem tart, azt el nem idegeníti, meg nem terheli, hanem teljes egészében korlátlan használatra a Tábitha Nőegyletnek fennállásának tartamára átengedi a nőegyleti munkák számára. Beleegyezik abba, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom a Tábitha Nőegylet javára telekkönyvileg följegyeztessék és a telekkönyvbe is feljegyezteti a Tábitha Nőegylet javára a következő korlátozást: „Ezen ingatlant csak a nőegylet által végzett református egyházi jótékonysági és szeretetmunkákra használható.” Ezen adásvételi szerződést felsőbb egyházi jóváhagyás alá terjeszti.”(Jegyzőkönyv, 1933. aug. 28. 48. szám)

                                                                                              Buzás László


image018.jpg

GYÜLEKEZETI   ÉLET

Dél-Békési kisköri presbiteri és gyülekezeti

konferencia  Eleken – az imádságról.

2013. június 7-én az eleki gyülekezet látta vendégül a dél-békési terület presbiteri és gyülekezeti konferenciájának résztvevőit. Az igényesen felújított gyülekezeti házban figyelmes készülődés és szeretet, gazdag asztalterítés fogadta a vendégeket, akik elsősorban a gyulai, békéscsabai és békéssámsoni gyülekezetekből érkeztek, de a helyiek is szép számmal képviseltették magukat Striflerné Pálfi Katalin gondnokasszony, a PSz megyei szervezet alelnökének vezetésével és irányításával.

image020.jpgA programot Virágh György helyi lelkipásztor áhítata nyitotta meg, akinek igemagyarázata sok gondolatot ébresztett és sok kérdést megválaszolt. Néhány gondolat tőle: Az imádság különleges kapcsolat lehetősége Istennel, melyben fontos, hogy ne szabjunk feltételeket. Isten összeköti a „csupa fül” világát a „csupa száj” világával – ebben kell hinni! Szó volt a hívő és hitetlen, a keresztyén és a vallásos imák közötti különbségről, s arról is, az a jó, ha a „terhet” az „imádság emelőjére” helyezzük. Ne imádkozzunk bizalmatlanul,  kishitűen, hiszen Isten a „maximalizmus Istene”! Elkeseredett emberek imádságai nem hatolnak az elkeseredés határain túl! Érthetően beszéljünk és értően hallgassunk! Az összekulcsolt kéz messzebb ér, mint a kinyújtott kéz. Lehet olyan helyzet is, amikor Isten kéri, hogy ne imádkozzunk. Az imádságban ott rejtőzik önmagunk túlértékelésének veszélye, s ahol általában hiányosság mutatkozik, az az imádságunk minősége.

Hitünket erősítő ajándékot jelentettek azok a személyes megnyilatkozások, melyekben presbiterek számoltak be személyes imaéletükről. Földesi Viktor biharugrai, Péntek István sarkadi presbiterek és Markó István egyházmegyei gondnok, gyulai presbiter osztotta meg a hallgatókkal azokat a nagyon meggyőző, elgondolkodtató és egyben példaadó hitbizonyságokat, melyek a keresztyén élet útjára segítették őket. Azt gondolom, hogy a presbiteri konferenciák programjában a továbbiakban is hasznos lenne a presbiterek és gyülekezeti tagok hasonló aktivitása.

image021.jpgEzt követő előadásom gondolatai az imádság néhány speciális vonatkozására hívták fel a figyelmet. Az imádságot a lelki immunrendszer energiaforrásának lehet tekinteni, ami lelki egészségünk fontos feltétele. Imádság közben az isteni energia /Szentlélek-energia/ szintje emelkedik, lelki akkumulátorunk töltődik. Egyéni és közösségi keresztyén életünk minősége szoros kapcsolatban áll a lelki immunrendszer állapotával, ezért az imádságnak ezt hatását – mint Isten ajándékát – igénybe tudjuk és kell is vennünk. Az  imádság egy másik tulajdonsága a speciális „on-line” kapcsolat lehetősége Istennel, s ez az a különleges kommunikációs lehetőség, melyben a hullámhossz megtalálása, az eredményes finomhangolás az imádkozót eljuttathatja abba a kivételes állapotba, amikor a legbizalmasabb tartalmú információ is átadásra kerülhet. Az imádkozó lelkületének fontos tulajdonságai a vágyakozás, az őszinteség és a kitartás, s fontos, hogy az imádságban magát Istent keressük. Az ima meghallgatásával kapcsolatban bíztatásképpen 3 teológus véleményét osztottam meg a hallgatósággal: „Isten nem teljesít minden imakérést, de hall minden imát.” /Klaus Douglass/. Isten „bár nem teljesíti minden kívánságunkat, de teljesíti minden ígéretét” /D. Bonhoeffer/ „A meg nem hallgatás az atyai vezetés része.” /Ravasz László/. Végezetül elmondtam, hogy a presbiternek nincs speciális imaélete, a specialitást mégis az jelenti, hogy a presbiteri szolgálat feladatai befolyásolják az imatémákat és az aktivitást.

 Az aktív imaközösség után a terített asztalok igényes és bőséges kínálata további testvéri beszélgetésekre adott lehetőséget, s a vendéglátók figyelmessége révén a résztvevők a búcsúzásnál az alkalomról kiállított igés emléklapot vehettek át. /”Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok.” /I.Péter 4:7/b/.

Istené a dicsőség a gazdag lelki tartalmú és szeretetteljes együttlét élményéért!

                                                                                              Dr. Tóth János

 

 

Az egyházépítés ünnepe

Idei pünkösdünket igazán széppé tette, hogy nyolc fiatal – négy lány, négy fiú – a keresztelésükkor elhangzott fogadalomnak megfelelve konfirmált, azaz megerősítette kapcsolatát a gyülekezettel.

image011.jpg

Szívből kívánjuk, hogy ezt ők is átérezzék, kezdjék el élvezni a teljes jogú tagsággal együtt járó tevékenység örömeit és felelősségét. Szeretnénk, ha az istentiszteleteken, és egyéb rendezvényeink alkalmával, nemcsak a templom bejáratánál kitett tablón, hanem valóságban is rendszeresen viszontláthatnánk őket.

A hétfői ünnepi istentisztelet kezdete négy kicsi keresztelése volt. Sóhajthatunk: milyen jó volna, ha ez lenne a rendszeres!

image013.jpg

Utána Szilágyi Tímea, Debrecenben tanuló harmadéves lelkész-hallgató legátusi szolgálata nyújtott értékes lelki táplálékot. Pünkösdkor ünnepeljük az egyház megalakulását, amit az tett lehetővé, hogy a különböző nyelveket beszélők akkor és ott – a Szentlélek eljövetelének és 

image015.jpg

beavatkozásának köszönhetően – megértették egymást, meghallották az elhívást, ezáltal alkalmassá váltak a közös cselekvésre Isten szolgálatában.

Hadd kapcsoljak egy világi évfordulót ehhez az ünnephez: 120 éve készült el Lazar Ludwig Zamenhof, az eszperantó nyelv megalkotója, az Ószövetség eszperantó fordításával. A sátán munkáját láthatjuk abban, hogy ezt a könnyen megtanulható, mindenre alkalmas nyelvi mesterművet igyekeznek feledtetni, háttérbe szorítani. Gondoljunk bele, milyen szép világ, valóban a Szentlélek munkája volna, ha a világon beszélt több ezer nyelv megtartása mellett végre lenne egy nyelv – az eszperantó (jelentése: reménykedem) – melyet bárki könnyen elsajátíthat, ezáltal minden embertársával szót érthet.

                                                                                             Dr. Kürthy Csaba

 

 

Egyházlátogatás

 

image007.jpgavagy kanonika vizitáció: a református egyházközségeknek egy évről évre visszatérő átvilágítása, ellenőrzése. Ebből a gyülekezet nem sokat vett észre, talán annyit, hogy feszültebb a lelkipásztor, vagy kikutathatatlan okból rendet rakott az irodájában… Ebben az évben azonban változott a helyzet, mert az egyházlátogatók, akik az egyházmegye vezetéséből kerülnek kijelölésre a gyülekezettel is találkozni kívántak, ezzel az egyházlátogatások évszázados hagyományait elevenítették fel. Így érkezett gyülekezetünkbe május 28-án Pentaller Attila, a békési egyházmegye lelkészi tanácsosa, dr. Csatári Géza az egyházmegyénk világi tanácsosa és Molnár Virág számvizsgáló. Egy rövid jó hangulatú beszélgetés után, amelynek a több mint harminc oldalas előre elküldött jelentés képezte az alapját, ellenőrizték például az anyakönyveket, majd az épületek szemrevételezése után a Presbitériummal való beszélgetés következett. Végül a bibliaórán a gyülekezeti tagokkal is beszélgettek és a szeretetvendégség még kötetlenebb lehetőséget biztosított egymás megismerésére.                                                

   MMN

***

Gyülekezeti csendeshét Nován

Korlátozott számban még mindig van jelentkezési lehetőség idei gyülekezeti csendeshetünkre, amely a Zala megyei Nova községben kerül megrendezésre 2013. augusztus 05-10-e között, a Csicsergő Szabadidőközpontban. (Bővebb információk az üdülőről az Élővíz februári számában, valamint a www.csicsergo.hu honlapon olvashatók.)

image027.jpg

A lelki elmélyülést idén prof. Dr. Márkus Mihály , református lelkipásztor, püspök, egyetemi tanárnak az imával kapcsolatos gondolatai és történelmének bemutatása biztosítja majd.  Jelentkezni lehet Balogh László kurátor úrnál a lelkészi hivatalban. Szeretettel várjuk testvéreinket!

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK

 

Házasságára Isten áldását kérte:

 • Vandlik-Katola Zoltán és Köböl Krisztina.

 

Keresztség sákramentumában részesült:

 

 • Tóth Szabolcs és Palotás Enikő Veronika leánya,
 • Kovács Bence és Veress Tímea Dorina leánya,
 • Gózon Mihály és Majorosi Tímea Csongor Mihály, Botond Elek
 • Bogáta Tímea gyermekei,
 • Bittó Imre és Müller Ágnes Vivien Emma leánya

 

Utolsó földi útjára kísértük:

 • Kalocsai Józsefné Szél Lenkét 81 éves ,
 • Krajcsovics Ferencné Juhász Margitot 91 éves

korában kísértük utolsó földi útjukra.

 

 

RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

 • Vasárnap 10 órakor istentisztelet a templomban,
 • vele egyidőben gyermekistentisztelet a gyülekezeti teremben,
 • Kedden 18 órakor bibliaóra.
 • Csütörtökön 18 órakor istentisztelet.  
 • Minden hónap 1. vasárnapján 5 órakor  presbiteri bibliaóra,
 • Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14 órakor Mezőmegyeren,
 • Minden hónap  1. vasárnapján 15.30-kor Telekgerendáson,
 • Minden hónap 2. és 4. szerdáján 17 órakor a Református Iszákosmentő   Misszió alkalma

                                                

 

ELÉRHETŐSÉGEK

Marti Miklós és Marti Márta lelkipásztorok, Balogh László gondnok

Békéscsabai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala

 /5600 Békéscsaba, Deák F. u. 4./

Tel.: 66/327-367, 20/222 0828, E-mail: martimiklos@reformatus.hu

Hivatali idő: hétfő, csütörtök  9-12 óra és kedd,  csütörtök 17-18 óra.

SZERDA, PÉNTEK  SZÜNNAP! /Egyéb időpont telefonos egyeztetés alapján./

Kiadja a Békéscsabai Református Egyházközség Presbitériuma

Szerkesztők: Dr. Tóth János és dr. Képiró Tibor; lektor: Marti Miklós

fotók: Dr. Kürthy Csaba; munkatársak: Marti Márta, Butyka Zsolt, Tar Krisztián