Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019.január

2019.01.04

XIII. évfolyam 1. szám  
2019. január

image001.png

Élővíz

a Békéscsabai Református Egyházközség

Hírlevele

www.bekescsabaireformatusok.hu

 

  Az Ige üzenete

„Akarsz-e meggyógyulni? Uram, nincs emberem…!” 5,6-7

Harmincnyolc év… szembesülés a helyzettel, a betegséggel, telve testi és lelki fájdalommal, kiszolgáltatottsággal, reménnyel, azután reménytelenséggel…újabb reménnyel és kiábrándultsággal. Sok okosnak tűnő tanács, praktika, lehetőség és végül a lehetetlenséggel való szembenézés. Nincs megoldás. A Bethesda partjára vitte valaki, akinek tovább kellett sietnie, nem volt mód, idő, lehetőség, hogy melléülve megvárja a vízmozdulást és elsőnek segítse bele a gyógyító erővel bíró vízbe. Magány, kilátástalanság, keserűség.

Jézus áll meg mellette, akire egyáltalán nem várt, akit nem is ismert, akivel még nem találkozott, aki a lényegről érdeklődik, de mintha elbeszélnének egymás mellett, a beteg az EMBERRŐL beszél. Arról beszél, ami foglalkoztatja, ami évek óta fogva tartja egész lényét, hogyan tudná megoldani az embertelen állapotát? Megoldhatatlan a számára.

Ha lenne embere, lenne gyógyulás? Azt gondolja. Meg van győződve. Igen. De nincs, ezért nincs gyógyulás. Bár a gyógyulást a víz adná, de ember nélkül sohasem. Jézus megjelenése minden emberit kiiktat, nem embert ad mellé, - pedig ő már annak is nagyon örült volna - hanem önmagát, jelenlétét, gyógyító szeretetét.  Jézus a teljeset, a valódit, a megoldást hozta a harmincnyolc éve kiszolgáltatottnak.

Ismerős a kiszolgáltatottság, a lehetetlenség és tehetetlenség? Ebbe zárjuk be mi is magunkat, ameddig csak EMBERT keresünk, amíg az a meggyőződésünk, hogy egy ember mindent meg tudna oldani…

Jézus nap, mint nap megáll mellettünk, hiszen ezt ígérte – veletek vagyok mindennapon a világ végezetéig – és kérdezi: egy ember akarsz vagy Megváltót? A gyógyulást hozó, az élet vizét adó győzelmes Krisztus önmagával szeretné adni számunkra. Vegyen lakozást lelkükben. Ámen.

 Marti Márta ref.lp.

 

GYÜLEKEZETI   ÉLET

Református identitás-élmény a nagyperegi csehek között

image003.jpgKülönleges missziói és lelki élményben volt részem az elmúlt év végén. A Békés-Arad testvérszervezeti együttműködés Nagyzerind-i 10 éves jubileumi hálaadó alkalma után néhány nappal meghívást kaptam Tóbiás Tibor kisperegi lelkipásztortól az Aradi egyházmegye kisköri konferenciájára, melyet a Kispereggel szomszédos nagyperegi /Peregu Mare/ gyülekezetben szerveztek 2018. dec. 08-án. Részletes információm előzetesen nem volt sem a településről, sem a gyülekezetről, így szeretetteljes kíváncsisággal fogadtam el a felkérést. Beszámolóm első részében néhány eredet-történeti ismeretet osztok meg. Már az útvonaltervező is mutatta, hogy a határhoz igen közel, Nagylaktól néhány kilométerre, Románia legnyugatibb pontján található a soknemzetiségű, soknyelvű falu Nagypereg, ahová 1862-ben a huszita eredetű Cseh Testvérek Közösségből kiszakadva, telepesként kerültek a lakosok 'Cáslav cseh városka vidékéről. A gyülekezet az Aradi egyházmegye és a Királyhágómelléki egyházkerület tagja, Kispereg szórványaként működik, de ezzel párhuzamosan regisztrált tagja a Cseh Testvérek Közösségnek is, és számon tartja a cseh államvezetés is. Az alapítás óta az igei szolgálatot rendszerint a kisperegi lelkipásztorok végezték, de a gyülekezet helyi szolgálatevői között számos lévita is szerepet kapott. Jelenleg ezt a tisztséget 1991-től Kalouszek Jároszláv tölti be, akit a Prágai Zsinat 2007-ben szentelt diakónussá. „Jári bácsi” – így szólítják a helyiek - a gondnoki feladatok betöltése mellett rendszeresen végez cseh nyelven igehirdetési szolgálatokat és részt vesz a sákramentumok kiszolgáltatásában is. Imaházuk „kinövése” miatt a gyülekezet 1943-ban templomépítésbe kezdett, melyet nagy nehézségek és akadályoztatások után 1958-ban fejeztek be – igen ritka kivételként a román kommunizmus időszakában. A gyülekezet helyben lakó jelenlegi létszáma kb. 80 fő, de az ünnepi istentiszteleteken az Arad és Temesvár környékén lakó cseh reformátusokkal kiegészülve 120-an is összegyűlnek. Az igehirde-tések nyelve vasárnaponként váltakozva magyar és román, de bűnbánati heteken és ünnepnapokon cseh nyelvű prédikáció is hangzik, az alkalmak utáni kötetlen együttlét során pedig a lévita cseh nyelven mindig összefoglalja az elhangzottakat.

A mostani kisköri konferencián a környező 10 gyülekezet /2 lelkészházaspár gondozásában/ 43 presbitere gyűlt össze az építészetileg is érdekes, ötszög alaprajzú templomban, ahol az áhítaton a helyi gyülekezet tagjai is részt vettek. A liturgikus rész apostoli köszöntésből, igeolvasásból, imádságokból és zárásként a Miatyánk elmondásából és áldásból állt. A szolgálatot közösen végezte Tóbiás Tibor magyar, „Jári bácsi” pedig cseh nyelven. Az énekeket a cseh énekeskönyvből választották, és örömmel nyugtáztuk, hogy nagy lelkesedéssel és szépen énekelnek. Az áhítat után a résztvevők megtekinthették a templommal egybeépített teremben a lévita által eltervezett és megvalósított igen értékes és gazdag, jó ízléssel és szakszerűséggel összeállított helytörténeti és néprajzi kiállítást. A közösségi program a pályázati forrásból kialakított gyülekezeti házban, terített asztal mellett zajlott, ahol először előadásomat /”Korszellem és református identitás”/ hallgatták meg figyelmesen, a kérdések megválaszolása után pedig a jelenlevők egyenként röviden bemutatkoztak és beszámoltak szolgálatukról. Jó érzés volt látni és hallani, hogy jó arányban képviseltette magát a közép- és fiatal korosztály, és sok megszólalásból hiteles elkötelezettség és a jövőbe vetett remény sugárzott, s érezhető volt a gyülekezetek sorsközösségének egymást erősítő ereje. Az ízletes közös vacsorához az esetleg hiányzó étvágyat egy különleges itallal lehetett javítani: 5 gyülekezetben a megmaradt úrvacsorai borokat összegyűjtötték és brandyt főztek belőle, melynek a „Holy Brandy” nevet adták, és a név mellé az 5 gyülekezet templomának képét mintázták fel az üvegekre. Úgy érzem, szent alkalomnak voltam a megajándékozottja a nagyperegi cseh reformátusok között ezen a konferencián.

Előadásom címére utalva nagy hálaadással köszönhetjük meg, hogy a történelem  és  egyházunk  Urának  különleges gondviselése és vezetése irányitotta ide és tartotta meg szinte szigetlakóként ezt a hitéhez hűséges kicsiny cseh református gyülekezetet, mely a református identitásnak egy különleges formáját élheti meg környezetében. Gondoljunk rájuk és imádságainkban kérjük Isten további gondviselő kegyelmének megtapasztalását életükben és megtartatásukat a következő nemzedékre is.

Záradékként kívánkozik még ide, hogy 2011-ben a szomszédos Kispereg templomában hangzott el először a bíztatás a határokat lebontó közös református köszöntés használatára: Áldás, békesség Istentől. Váljon ez a lehetőség is közös református identitásunk erősítésének eszközévé!

Dr.T.J.

***

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”
/5 Móz 16,18-20/
Gondolatok az ökumenikus imahét után

Fél évszázada indult missziós útjára a Krisztushívők egységéért évenként megtartott mozgalom, melynek ebben az évben is résztvevői lehettünk. Bizonyára sokan megtapasztaltuk már, hogy az imádkozás nagy lehetőség az egységre nevelésben, az egység erősítésében. A történelem sok példája igazolja, hogy az egység hiánya egy-egy nép, nemzet, ország életében milyen tragikus következményekkel járt. Az egység és az igazság összefüggését pedig abban ismerhetjük fel, hogy az igazság hiánya felerősítheti a szunnyadó egyenlőtlenségek miatti elégedetlenségeket, növelheti a feszültségeket, ami további igazságtalanságok táptalajává válhat. 


Az imahét központi témája a Föld tőlünk nagyon távoli részén, az indonéz keresztyének körében fogalmazódott meg. Olyan hatalmas országban, szigetvilágban /Délkelet Ázsia legnagyobb nemzete/, ahol a különböző keresztyén hagyományokat követő közösségek csak a lakosság 10%-át teszik ki. Az etnikai, nyelvi és vallási sokféleségben a nemzet egységét, a szolidaritás és együttműködés elveit az utóbbi évtizedek változásai kimozdították a harmóniából. A felgyorsult gazdasági növekedéssel összefüggő piaci verseny jó táptalaja lett a korrupciónak, mely átszőtte nemcsak az üzleti világot, hanem a politikát is, befolyásolta a jogalkotást és az igazságszolgáltatást is. Egyre mélyült a szakadék a gazdagok és a szegények között, és az egyenlőtlenségek megjelentek az etnikai és vallási közösségek között is, amit  a  közösségi  média visszaélései is kedvezőtlenül befolyásolnak.


A fenti aggasztó jelek hatására érezték úgy az indonéz keresztyének, hogy az imahét központi igéje számukra olyan fontos üzenet, melyet meg kell osztani a világ keresztyén közösségeivel.

A hét folyamán alkalmunk lehetett végig gondolni, hogy a mi környezetünk, közösségünk, egyházunk vonatkozásában milyen területeken tapasztalhatunk egyenlőtlenséget, igazságtalanságot, visszaélését, akadályozottságot. Bizonyára felfedezhetünk kisebb nagyobb hiányosságokat, javítanivalót, de milyen nagy hálával mondhatjuk ki, hogy ezek meg sem közelítik azt a veszélyeztetettséget, azokat a nélkülözéseket, melyeket az indonéz keresztyéneknek és közösségeiknek el kell szenvedniük. S ha van is igazságtalanság, visszaélés, korrupció körülöttünk, akkor a legfontosabb feladat az önvizsgálat: vajon nekünk van-e ebben szerepünk, van-e hiányosságunk, ami az igazság érvényesülését akadályozza. S ha magunknak jó a lelkiismerete, de mások felelősségét felismerjük, akkor lehet felhatalmazásunk – ami egyben már felelősség is – hogy erre rámutassunk.image008.jpg

„Az imádkozó szív mindig igazságra törekszik:” – fogalmazták meg az imahét programfüzetében.  8 napon át imádkozó szívvel lehettünk lélekben együtt a világ keresztyén közösségeivel, s kérhettük bocsánatot igazság-képviseletünk hiányosságaiért, Krisztus egyházának és gyülekezetinek megosztottságáért. Egyen egyenként és együtt is kérhettük Isten kegyelmének megsegítő és megtartó erejét Indonézia keresztyén hívőnek életére, az igazságtalanságok megszűntetésére.

Igazságra való imádságos igyekezetünk lelki erősítője Jézus bíztatása legyen: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” /Jn 16,6/

Dr.T.J.

 

A Presbiteri Szövetség hírei 

 

image005.jpgA Magyar Református Presbiteri Szövetség 2019. évi vezérigéje: „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek…” /Ap Csel 20,28/

A Békés Megyei Területi Szervezet 1. féléves programtervezetében az alábbi alkalmak szerepelnek melyeket szeretettel ajánlunk az Olvasók figyelmébe, a programok részleteiről időben tájékoztatással leszünk:

2019. március 23. Egyházmegyei presbiteri konferencia, Szarvas
2019. április 13. Egyházmegyei közös Nőszövetségi találkozó és Presbiteri konferencia, Sarkad-Belváros.

image006.jpg

Sajnálattal adjuk hírül, hogy a Ráday Kollégium épületét a közelmúltban tűzvész által okozott jelentős mértékű károsodás Szövetségünk központi irodáját sem kímélte meg. Bár teljes megsemmisülés nem következett be, de a 29 éves működés minden iratanyaga a füst és korom által olyan károsodást szenvedett, melynek tökéletes restaurációja technikailag lehetetlen, az értékvesztés és a használhatóság mértékének csökkenése jelenleg még nem állapítható meg. Hasonló a helyzet az iroda informatikai rendszerével, és egyelőre semmi konkrét pótlási lehetőség vagy felajánlás nincs az iroda elhelyezésének kérdésében.

Kérjük Olvasóinkat, hogy hordozzák imádságos szeretetükben az Iroda munkatársainak áldozatos kármentő szolgálatát és a segítségnyújtásban döntéshozók jószándékát.

Dr. Tóth János MRPSz Missziói és Diakóniai Bizottság és a Békés Megyei Területi Szervezet elnöke

 

 

Ady Endre: Istenhez hanyatló árnyék

„Mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem, és ide s tova hányattatom, mint a sáska.”
Zsoltárok könyve 109.

 

Akaratomból is kihullasz,
Én akart, vágyott Istenem,
Már magamat sem ismerem
S Hozzád beszélni rontás fullaszt.

 

Üldöztetésimben kellettél
S kerestelek bús-szilajon
S már-már jajomból kihagyom
Neved, mely szebb minden neveknél.

 

Szent Képzelés, örök hit-balzsam,
Ki létlenül is leglevőbb,
Meghalok szent Szined előtt
S akarom, hogy hited akarjam.

 

Megűzeték s nem nyugszom addig,
Míg hitedet meg nem nyerem,
Mert kockán van az életem,
Mint árnyék, mikor elhanyatlik.

 

S hányattatom, miként a sáska,
Mert csak Tenéked van erőd
S mert nem láttam régen előbb:
Nem szabad hinni senki másba.

                                                                                  1911.

 

image004.jpg

 

100 éve, 1919. január 27-én hunyt el Ady Endre

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK

 

 

Keresztség sákramentumában részesültek:

 

 • Szűcs Attila és Mészáros Anikó LAURA leánya.

 

Utolsó földi útjára kísértük:

 

 • Tóth Ferencné Hegyesi Marcellát 89 éves,
 • Dr. Czina Gézáné Urbán Rozáliát 94 éves,
 • Albert Sándorné Kornya Juliannát 85 éves,
 • Bursán Sándorné Tóth Juliannát 90 éves korában.

 

KÖSZÖNET

Az anyagi támogatását, aki teheti, kérjük, személyesen vagy átutalással rendezze, hogy csökkentsük a költségeket.

A REFORMÁCIÓÉRT ALAPÍTVÁNYON (18376706-1-04) keresztül az adó 1%-a felajánlásával tavaly 433 828 Ft támogatásban részesültünk, az idén is lehetőség van a felajánlásra.

A MAGYAR REFORMÁRUS EGYHÁZ technikai száma: 0066

Ezúton is köszönjük mindazoknak a támogatását, akik gyülekezetünket bármilyen formában is támogatták, mert így gyülekezetünk önfenntartó.

 

RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

 • Vasárnap 10 órakor istentisztelet a templomban, gyermek-istentisztelet.
 • Kedden 17 órakor bibliaóra.
 • Csütörtökön 17 órakor istentisztelet,
 • Minden hónap 1. vasárnapján 18 órakor presbiteri bibliaóra,
 • Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14 órakor Mezőmegyeren,
 • Minden hónap 1. vasárnapján 15.30-kor Telekgerendáson,
 • Minden hónap 3. vasárnapján 15:30-kor az Életfában istentisztelet.
 • Minden hónap 2. és 4. szerdáján 18 órakor a Kékkereszt  Misszió alkalma

 

ELÉRHETŐSÉGEK

Marti Miklós és Marti Márta lelkipásztorok, dr. Illés Károly gondnok

Békéscsabai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala

 /5600 Békéscsaba, Deák F. u. 4./

Tel.: 66/327-367, 20/222 0828, E-mail: martimiklos@reformatus.hu

Hivatali idő: hétfő, csütörtök 9-12 óra és kedd, csütörtök 16-17 óra.

SZERDA, PÉNTEK SZÜNNAP! /Egyéb időpont telefonos egyeztetés alapján./

Kiadja a Békéscsabai Református Egyházközség Presbitériuma

Főszerkesztő: Marti Miklós; Tördelő szerkesztő: dr. Képiró Tibor;
Munkatársak: Csicsek Annamária, Marti Márta,
Dr. Tóth János, Vass Gabriella