Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


new age

Bevezető imádság

textus

igehirdetés

záróimádság, miatyánk

záróének

áldásvétel

 

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Mennyei Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen.

 

Istentiszteletünk elején a 274. ének 1. versét énekeljük!

 

Ki Istenének átad mindent, s bizalmát csak Belé veti

Azt csudaképpen őrzi itt lenn, ínség, baj közt is élteti.

Ki mindent szent kezébe tett,

Az nem fövényre épített!

 

Magasztaljuk tovább Istent és énekeljük a 464. ének 1-3 versét!

 

Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom.

A gonosztól óvj te meg, meg ne rontson engemet!

 

Véreddel, mely el- kifolyt, mosd le rólam, ami folt!

Élet útját megmutasd! Én meg nem találom azt.

 

Gyógyítsd meg sok nyavalyám! Enyhíts szívem bánatán!

Kétség, gond, ha gyötrenek, biztasd nádszál hitemet!

 

 

 

Mindenható Istenünk, Mennyei Édesatyánk Jézus Krisztus által! Tenéked köszönjük azt, hogy a Te végtelen erőd és kegyelmed a mai napon is körülölelt bennünket. Megtapasztalhattuk a Te jóságodat, szeretetedet, őrző kegyelmedet. Könyörgünk Urunk, hadd legyen részünk ebben a megtapasztalásban. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy áldozatoddal mindenekért eleget tettél, erre tekintettel élhetünk mi is ebben a földi világban. Élhetünk úgy, hogy Téged magasztalunk, téged dicsőítünk, és Téged követünk. Segíts ebben bennünket!

Urunk, nyisd meg a mi szemeinket, hogy megnyíljanak azok között a tévutak között, amire igen sokszor el akar csábítani bennünket az ördög. Add, hogy tudjuk kikerülni azokat a csapdákat, amelyek állíttatnak nékünk! Ehhez kérjük most is a Szentlelkednek az erejét, a felvilágosító hatalmát. Hadd lássunk tisztán dolgokban, mozgalmakban. Hadd lássuk azt, hogy mit mond az Írás, mit mondasz Te. Urunk, így segíts meg bennünket, hogy végtelen irgalmadból és kegyelmedből hadd tapasztaljuk meg azt, hogy hitünkhöz tudást is ragaszthatunk, és ezt kérjük most is. Kérjük, hogy szólj hozzánk most, és minden időben!

Ámen.

 

Vissza 

 

 

Isten Igéjét olvasom János evangéliumának 7. fejezetéből a 40. verstől, az 53. verssel bezárólag:

 

„A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: valóban ez a próféta. Mások így szóltak: a Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták rá: csak nem Galileából jön el a Krisztus? Nem az Írás mondta-e, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus? Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban, némelyek közülük el akarták fogni, de senki se vetette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és farizeusokhoz, akik megkérdezték tőlük: Miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek: Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A farizeusok ezt mondták nekik: Titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők, vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk: elítéli-e az embert a mi törvényünk, amíg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett? Azok pedig így válaszoltak neki: talán te is Galileai vagy? Nézz utána, és lásd be, hogy Galileából nem támadt próféta. Ezután mindenki hazament.” Ámen

/Jn7,40-53./

 

Vissza 

 

 

 

 

 

Kedves Testvérek!

Igénkben azt olvassuk, hogy Jézus személyéről nagyon sokféle vélemény volt: nem mindenki gondolta azt, hogy Jézus a Messiás. Nem mindenki gondolta azt, hogy Jézus Isten Fia. Olvasunk itt arról, hogy azt mondják: próféta - ami nagyon szép és megtisztelő cím, de a valóságot teljes egészében nem takarja. Hiszen Isten Jézus személyében nem egy embert használt, hogy a szócsöve legyen, (hiszen ha a prófétát nagyon triviálisan leegyszerűsítjük, akkor ezt lehet mondani, hogy ez a prófétai tiszt), hanem Ő a megígért Messiás, aki eltörli a világ bűnét, aki elhozza az új korszakot. A gondolkodás, látszik, mennyire sokrétű volt a zsidóságon belül is. Ahogy elolvastam ezt az Igét, amikor azon vitáztak, hogy Jézus-e a Krisztus, vagy nem, eljött-e az új korszak, vagy nem, eszembe jutott az a mozgalom, amit úgy hívnak angolul: New Age – Új Kor. Ez a mozgalom is valami hasonló dolgokról beszél.

Sok kérdésben nagyon racionális érveik vannak, hiszen azt mondják, hogy a világnak különböző korszakai voltak, hozzávetőlegesen egy-egy korszak 2000 évig tartott. Valahol Krisztus előtt 4000-2000 között volt a bika korszaka. (Ez kifejezetten csillagjóslással kapcsolatos fogalom, arról szól, hogy nap-éjegyenlőség idején a Nap valamelyik csillagképben van.) Volt tehát a bika korszaka, mikor a bikát imádták az emberek. Aztán jött a kos korszaka, amelyben a kos jelképezte azt a nomád életformát, amely a világ nagyobb részén jellemző volt az ő elmondásuk szerint. Utána jött a halak korszaka, ez a mögöttünk hagyott utolsó 2000 év, amelyben a kereszténység volt uralkodó. A hal maga a legősibb keresztény szimbólum. (Mielőtt valaki kétségbe vonná, nem a kereszt a legősibb szimbólum, hanem a hal. Volt egy könyv a kezemben, mely szerint a hal jelképezi a kereszténységet, mert Jézus tanítványai halászok voltak. Egyáltalán nem ez az oka. Azért volt a hal a keresztények jelképe, mert a hal görögül „ichthüsz”. Ha ezeket a betűket görögül egymás alá írjuk, akkor az annak a rövidítése, hogy „Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó”. Tehát ez ennek a megfejtése.) Azt mondják tehát, hogy 2000 év a halak korszaka volt, és most eljött az új korszak, a vízöntő korszaka, amikor – és ezen vitáznak, hogy vagy valóságos vízözönnel, vagy egy új szellemi áradással - eltörlik a kereszténységet, eltörlik a világvallásokat, és egy új vallás jön létre, egy világuralom és egy vallás lesz.

A New Age gondolatában a világuralom megvalósulásának – mert ez hozza el a békesség és nyugodtság korszakát – a nemzetállamok kifejezetten ellenségei. Ezek a békességnek az akadályozói, és éppen ezért mérhetetlen nagy örömmel konstatálják, hogy nem csak Amerika lett a népek olvasztó tégelye, hanem van olyan, hogy Európai Unió. De ami még érdekesebb, hogy formálódik a Dél-Amerikai Unió is, ami ugyanezen az úton elindult. Uniók, amelyek bontogatják, és feloldják a népek közötti határokat és különbözőségeket. Milyen jó lesz, amikor majd egy világuralom lesz! Erre mondják a keresztények, hogy ennek az egy világhatalomnak az ura az Antikrisztus.

Miért is alakult ki ez a szellemi mozgalom, aminek az a lényege, hogy a vallásokból szemezgessen, és ebből gyúrjon valamit magának? Ennek a mozgalomnak egyik gyökere a teozófiában keresendő. Ez egy olyan mozgalom volt, (istenbölcsességet jelent maga a szó), ami egy Blavatsky nevezetű asszonynak a nevéhez köthető, akinek a történetírói sem tudják, hogy hány férje volt és hány vadházasságban élt. De nagy szellemi tanítónak tartották. Könyveket írt, amelyben azt fejtegette, hogy okkult szellemidéző szertartásokban milyen élményekben részesült, milyen tanításokat nyert.

Egyre félelmetesebb látni ezt az okkult vonalat, amelyről a Szentírás egyértelműen elmondja, hogy aki halottidézéssel, jóslással foglakozik, az nem tartozhat az Isten népéhez. Az Ószövetség nyelvén ez úgy fogalmazódott meg, hogy ki kellett irtani a gyülekezetből: megkövezték az ilyen embereket. Gondoljunk az endori halottidézőnek az esetére, ahová elmegy Saul, megkérdezi az endori boszorkányként emlegetett asszonytól, hogy mi a véleménye Sámuelnek. Azt olvassuk, hogy Sámuel szelleme megjelenik. Ez az egyetlen hely, ami megmutatja, hogy a halottak megidézése nem csak az emberi fantázia szüleménye, hanem nagyon komoly valóság.

A teozófia gyakorlatilag a keleti misztikát és a nyugati gondolkodást próbálta valamiképpen összegyúrni. Le lehet menni egészen a gyökerekig, mindig mindennek van valamilyen előzménye. Én a gnoszticizmusig tudok visszamenni, ez a kereszténységgel majdnem egyidős gondolkodás, amely azt mondja, hogy van a standard kereszténység, és ezen kívül még van valamilyen titokzatos tudás, amibe ha beavatást nyerünk, fölé kerülünk a kereszténységnek, és egészen más lélek- meg testállapotba kerülünk. A későbbi századokban megjelentek a szabadkőművesek, a rózsakeresztesek, az illuminátusok rendje. Mind-mind mutatja, hogy mindig jönnek olyan mozgalmak, amelyek mintegy újjászületnek, amelyek a kereszténységet valamiféleképpen ki akarják kezdeni.

A mai világunkban talán erre a New Age mozgalomra lehet azt mondani, hogy egy ilyen kezdeményezés. Látjuk, hogy nagyon komoly a kapcsolata a varázslással, a szellemidézéssel, amit egy szóval spiritizmusnak, okkultizmusnak nevezünk. Tanításukkal az emberek gondolkodását fertőzik meg. Amikor ezek a társaságok azt mondják, hogy a katolikus mise az egy fehér mágikus alkalom, amikor Jézust próbálják megidézni, akkor az ember beleborzong.

Látjuk azt a hatalmas erőt, amivel ők mindent mindennel összemosnak. Látjuk azt, hogy a véleménykülönbségek következtében hatalmas szabadságot adnak az embernek. Mindegy, hogy mit mondasz Krisztusról, csak egy dolgot nem szabad mondani. Azt, hogy ha nem hiszel Krisztusban, akkor elveszett vagy. Ha ezt kimondod, akkor kizárod a többieket, akik nem így gondolkodnak. De minden mást lehet mondani. Lehet mondani azt, hogy Krisztus csak egyszerűen ember volt, egyébként ennek is megvan a maga teológia történeti vonala is. A mai napig vannak olyan kutatások, olyan tudományos műhelyekben keletkezett könyvek, amik egyértelműen kirántják a kereszténység lába alól a szőnyeget, mert azt fejtegetik, hogy Jézusnak a szűztől születését nem kell komolyan venni, ugyanis a szűz fiatalasszonyt jelent, és hozzák a különböző tudományosnak tűnő bizonyítékokat, hogy ezt így is lehet értelmezni. Mondhatod tehát, hogy Jézus ember, mondhatod azt, hogy reinkarnálódott Buddha, mondhatsz bármi mást Róla, csak azt az egyet ne mondd, hogy ha nem hiszel Benne, elveszel.

A New Age-ről nem sokat beszélnek, de a mozgalom nagyon közelről érinti az életünket. Manapság nem tudunk úgy kinyitni egy újságot, hogy ne találnánk benne horoszkópot. (Zárójelben teszem hozzá, hogy az asztrológusok se teljesen pontosan számoltak annak idején, és a legújabb kutatások szerint kb. egy csillagjeggyel már el vagyunk csúszva. Tehát lehet, hogy az előttem lévő, vagy az utánam következő horoszkópot kellene nézni. Valójában pedig nem kell nézni…)

A New Age-nek komoly csapásiránya az alternatív gyógyítás, amelyben megint nagyon nehéz a határokat megállapítani. Hol van az, amikor teljesen a más vallás, a más kultuszon alapuló gondolkodás szerint akarnak embereken segíteni pl.: ezoterikus tanok alapján, és hol van az, ami ősi megfigyelés, amihez csatlakozhatott aztán valamiféle babonás, vagy a hitvilágból gyökerező hajtás.

Tudjuk, hogy Magyarországon is van kiadójuk, például az Édesvíz, a Vízöntő kiadó. Ezeknek a könyveit már le se veszem polcról a könyvesboltban, mert tudom, hogy teljesen ennek a szellemi iránynak a termékei.

Látnunk kell azt is, hogy ők sem teljesen egységesek, ugyanis arra a kérdésre, hogy ez a vízöntő korszak mikor következett be, ahány nagy tanítójuk van, annyiféle dolgot mond rá. Van, aki szerint 1911-től, vagy 1914-től, vagy a Hair című musical, mint alapmű megjelenésétől datálható. Azért is ragad magával sokakat, mert mindenki érzi, hogy egy rohamosan változó világban élünk. Hatalmas felismerései vannak a tudománynak. Például az agykutatás olyan újabbnál újabb, és meglepőbbnél meglepőbb eredményeket hoz, amely sokszor a kopernikuszi fordulathoz hasonlítható, amikor az egyházi világképet egyértelműen és maradandóan tudományosan megcáfolta a tudomány: nem a Föld a világ középpontja. Ennek a változékony világnak szánják ezt a változékony valláspótlékot.

Nem lehet meghatározni pontosan, mi is ez a mozgalom valójában. Hiszen a tanítóik nagyon sokfélék. Nagyon sokféleképpen tanítanak, és sokféle dolgot hirdetnek. Például a New Age-nek nagyon komoly szellemi hatása az ökológiával, környezetvédelemmel való foglalatosság. Ez is egy olyan központi kérdés, amit nagyon sokszor körbejárnak. A környezetvédelemmel nincs is gond, ha az ember ezt a helyén tudja kezelni, abban az összefüggésben, ahogyan a Biblia is tárgyalja. Isten a mi kezünkre bízta ezt a világot, ezért felelősséggel tartozunk érte. De amikor ez egy bizonyos ésszerű határt túlhalad, túlmegy minden racionalitáson, akkor a környezetvédelem vadhajtásaival szembesülünk.

Jellemző rájuk az antimilitáns magatartás, a kötelező sorkatonai szolgálattal való szembenállás. Ennek az elítélését, elvetését nagyon gyorsan bele tudták itatni a társadalom köztudatába. Közben viszont a fennmaradni kívánó nemzetek – a sémi népek sokaságára gondolok, akik között nem csak a zsidókat kell érteni, hanem az arabokat is -, látjuk, hogy ők ezt nem adják fel. Nagyon jól tudják, milyen ereje van, és milyen bázist jelent a katonai erő. Itt a nyugati civilizációban sikerült elhinteni és megvalósítani ennek az ellenkezőjét.

Hatalmas szellemi befolyással rendelkeznek, amely által magával ragadják az embert. Ez az alapja annak, amit „barkácsolt vallásosságként” szoktam emlegetni. Azt mondják: majd én összeállítom a hitemet. Teszek bele egy kis református hitvallást, teszek bele katolikust is, miért ne: attól, hogy én református vagyok, még a szentkép elfér az énekeskönyvemben. Attól még elmegyek különféle búcsúkra és zarándoklatokra, mert ott is jól érzem magam. De azt sem egészében hiszem, hanem azért még tartok magamnál kabalát, meg szerencsekövet, meg gyógyító ásványt, meg a feng-shui tanokat is alaposan tanulmányozom, meg még azért elolvasom a horoszkópot is. Az etikát pedig én szabom magamnak, nem a katolikus, nem a református tanítás, hanem a magam elgondolásai szerint. Az a törvény, ami nekem jó. Ennek a barkácsolt vallásosságnak a szellemi hátterét adja a New Age. Lássuk meg, hogy ennek hatalmas vonzereje van, amely az emberi életeket magával ragadja - és meggyőződésem, hogy tönkre is teszi. Mert amikor a dolgokat összezavarjuk, abból sose lesz jó dolog. Lehet szeretni külön a bablevest, meg külön a húslevest, de ha valaki ezt összeturmixolja, nem biztos, hogy jól fog esni a végeredmény. Amikor ugyanezt a vallások területén teszik, akkor hasonló hatásra kell számítani.

Térjünk vissza az Igéhez, amely újabb adalékot ad a mozgalom megértéséhez. Azt olvassuk az Igében, hogy volt kóros tudatlanság. A New Age-nek is ez az alapja, hogy nincs mély ismerete az embereknek a kereszténységről. Mit látunk a zsidó vezetőknél? Azt tudják, hogy Betlehemben kell megszületnie a Messiásnak. Kóros tudatlanságban vannak, mert az ő képükben ott él a Názáreti Jézus, ami a keresztre feszítésnél is a felirata lesz. Ez a felületes tudás nagyon jó alap ahhoz, hogy az ember Jézus személyét illetően rossz döntéseket hozzon.

Látjuk azt is, hogy van a farizeusoknak egy előzetes koncepciójuk, hogy nem lehet Galileából való a Messiás, amikor Jeruzsálem a világ közepe. Talán előttünk van a térkép: Galilea északon van, Júdea, melynek központja Jeruzsálem, délen, közöttük pedig egy ellenséges terület húzódik, amit Samáriának hívnak. A galileaiak nem túl sokra tartották a jeruzsálemieket, (a népi és urbánus ellentét, mely nem a 19. századnak a terméke, nagyon mélyen jelen volt már Krisztus korában is: Mi a városban vagyunk valakik, nehogy már olyan porfészekből jöjjön a Messiás, mint Galilea!)

Itt is ezt látjuk, a New Age mozgalomnál: nehogy már a kereszténység mondja meg, hogy mi a jó, majd mi megmondjuk! Attól függetlenül, hogy szemezget a keresztény tanításokból, pl. a végidők váradalmával kapcsolatban, de nagyon keményen ellene van a kereszténységnek, mint egyháznak, mint közösségnek, mert ez kizárólagosságot hirdet.

Nikodémus arra figyelmezteti a zsidókat, hogy legalább hallgassák meg, mit mond Jézus, hiszen kiküldték az embereket és azok úgy jöttek vissza, hogy nem hozták magukkal Őt, mert így még nem tanított senki. A zsidó vezetők már előre elkészítették az ítéletet. Legalább hallgassák meg! Ez a fajta párbeszéd bizony nagyon nehéz, mert a legtöbb mozgalom, és nagyon sokszor a kereszténység is (védekezésül?) nem feltétlenül kíváncsi arra, hogy mit mond a másik oldal. A bibliai bölcsesség, amit Pál apostol megfogalmaz, hogy: „de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg” (1Tessz 5,21), nagyon sokszor belőlünk is, és a környező mozgalmakból is hiányzik. Nagyon fontos, hogy nem ellenségnek kell tekinteni őket. De mindent meg kell mérni az Ige mérlegén, és bízom benne, hogy az újabbnál újabb jelenségekre lesz olyan válasz, amelyben meglátjuk azt, hogy valóban mi az a krisztusi út, amelyen járnunk kell.

Így segítsen meg a Mindenható Isten, és adja meg, hogy ne tekintély alapján, legyen ez bármilyen guru, vagy bármilyen impozáns egyházi személy, hanem a Krisztus Igéje alapján legyünk az Ő követői. Meg lehet figyelni, hogy akik tekintélyeket követnek, elbuknak. A teozófiai társaság életében is volt egy ilyen mellékág: kinevezték Buddha utolsó inkarnációját. Az ő tekintélyét felépítették nagy-nagy média támogatottsággal, azután ez a tekintély összedőlt, mert egy másik úton indult el. Mi a krisztusi tekintélyre tekintsünk, és annak vessük alá magunkat! Így segítsen minket a Mindenható Isten! Ámen.

 

 

Vissza 

 

 

 

 

Mennyei Édesatyánk!

Köszönjük Néked, hogy akkor, amikor minden arról szól, hogy mindent el kell tűrni, mindent el kell nézni, akkor a Te Igéd tisztán, és világosan beszél arról, hogy az üdvösségnek egyetlen útja van, és ez Krisztuson keresztül vezet. Urunk, látjuk, hogy sok mindenben eredményes ez a mozgalom, amely mindent magába vesz, magába foglal. Urunk, segíts nekünk, hogy amikor a sokféle gondolattal, gondolkodással találkozunk, tudjunk mi megmaradni a Krisztusi úton!

Úr Jézus Krisztus, Te a samáriai asszonynak olyan élő vizet ígértél, amely után nem szomjazik meg soha. Urunk, elégíts meg bennünket úgy szellemileg, hogy ne legyen nekünk hiányérzetünk, és ne vágyakozzunk olyasmi után, amivel az ördögnek nyitunk kaput az életünkben, szellemi kapcsolatainkban! Könyörgünk, add, hogy a Te Igéd a Lélek által mindenkor elégséges legyen és elég tápláló erőt adjon nékünk! Így könyörgünk, hogy őrizz meg bennünket az ezotéria, az okkultizmus és a New Age megannyi megnyilvánulásától!

Kérünk ezért a világért, mely már megcsömörlött a tömény anyagiasságtól. Ennek az emberiségnek hadd lehessen újra felfedezettje a Te Igéd és a Te utad! Urunk, bűnbánattal valljuk meg, hogy az egyház is sok mindent tett azért, hogy a kereszténység ne jó illat legyen ebben a világban, de Urunk, fájdalommal látjuk azt, hogy sokszor igaztalan vádakkal járatják le a Te népedet, a Te utadat, hogy minél több embert elrángassanak a keskeny útról, és a széles útra csábítsák, amely a kárhozatba visz. Urunk, add, hogy tudjuk ezt a felelősséget hordozni ebben a világban, és tudjunk keresztényként élni! Könyörgünk, Urunk, a megcsömörlöttekért, könyörgünk azokért, akik szellemi éhségtől gyötörtek, hogy hadd lehessen a Te Igéd az ő táplálékuk!

Így kérünk, Urunk, ezért a világért, amelynek látjuk megannyi nyomorúságát, megannyi tragédiáját, kérünk, Urunk, légy irgalmas, és áldd meg az emberiséget, hogy mindenhova eljusson az evangélium, és mindenki döntési helyzetbe kerülhessen az Igével szembesülve!

Kérünk, légy a mi családjainkkal, közelben, távolban, s légy azokkal az ismerőseinkkel, barátainkkal, akiket vonz a sokféle megoldás, az okkultizmusnak megannyi megnyilvánulása! Kérünk, add, hogy fölismerjék, hogy nem ez az út, amely Hozzád közelebb visz.

Mindenható Istenünk, mennyei Édesatyánk, Jézusért kérjük, hogy hallgasd meg imádságunkat! Szentlelked erejével erősíts meg bennünket arra, hogy a Te üzenetednek hiteles szószólói, és a világban megélői lehessünk! Ámen.

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.

 

 

Vissza 

 

 

A 464. dicséret 4-5-6 versét énekeljük!

Van hatalmad rá, tudom, míveld édes Jézusom:
Hit, remény és szeretet töltse be a szívemet!

A keresztet Te adod, adj hozzá alázatot:
Hordjam olyan csendesen, mint egykor Te, Mesterem!

Majd, ha véget ér a harc, s megpihentetni akarsz:
Megragadom jobbodat, s Mennyországod befogad.

 

 

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek megáldó, és megszentelő közössége maradjon mindannyiunk-kal. Ámen.

 Vissza