Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 SZCIENTOLÓGIA

Bevezető imádság

textus

igehirdetés

záróimádság, miatyánk

záróének

áldásvétel

 

 

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

 

Istentiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük!

Szívemet Hozzád emelem, és Benned bízom, Uram.

És meg nem szégyeníttetem, nem nevet senki rajtam.

Mert szégyent nem vallanak, akik Hozzád esedeznek.

Azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek!

 

Helyünket elfoglalva a 234. énekkel dicsérjük tovább Istent!

Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét,

Legfőképpen az igaz hitért,

Hogy, ha jön a végóra, mellénk álljon,

Hazatérésre készen találjon!

Könyörüljön!

Jer, világosság, ragyogj fel nekünk!

Hogy csak Krisztus légyen mesterünk!

El ne hagyjuk Őt, mi hű Megváltónkat,

Aki népének örökséget ad.

Könyörüljél!

Ó szeretet, áraszd ránk meleged!

Hadd kóstoljuk édességedet!

Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk,

Egyességben és békében éljünk!

Könyörüljél!

Ínségeinkben fő vigasztalónk!

Halál ellen megbátorítónk!

Össze ne hagyj esni, ha ellenségünk

reánk jő, s romlást készít már nékünk!

Könyörüljél!

 

 

Vissza 

 

Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk!

 

Mindenható Istenünk, Mennyei Édesatyánk!

Teeléd jövünk most ebben az órában, és kérünk, Urunk, hogy ne csak a mi tudásunk gyarapodjék és ne csak a mi szívünkben lévő csodálkozás növekedjék ezen az alkalmon, hanem add, Urunk, hogy lelkiképpen is gyarapodjunk és épüljünk! Segíts, Urunk, a Te Szentlelked által bennünket arra, hogy lélekben is megerősödjünk! Kérünk, hogy a Te áldásod legyen ezen a ma elkezdett sorozaton! Hadd értsük meg másokon keresztül jobban a saját hitvallásunkat! Így kérünk, segíts meg bennünket! Segíts, hogy a Te Lelked vezéreljen! Ne a haragnak, a gyűlöletnek a tüzét tápláljuk a mi szívünkben, hanem a fölismerés világossága ragyogjon fel nékünk. Urunk, segíts bennünket, hogy mindazok, akik a tévtanítások pergőtüzében elestek, távol járnak Tőled, a Te Igédtől, azok hadd tudjanak visszatalálni Hozzád! Ebben add a Te erődet, segítségedet nekik, hogy meg tudjanak szabadulni attól a megkötözöttségtől, amelyben élnek! Mindenható Édesatyánk, Jézusért kérünk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat és légy velünk! Ámen

 

 

 

 

 

János első leveléből olvasom Isten írott Igéjét, a negyedik fejezet első hat verséből:

 

„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét.”     /1Jn. 4, 1-6./

 

 

 

 

Vissza 

 

Vissza 

 

 

Kedves Testvérek!

 

Újra és újra megfogalmaztam magamnak készülés közben, hogy nagy fába vágtam a fejszét. Ez nem csak abból derül ki, hogy az eddig megszokotthoz képest háromszoros időráfordítással sem tudtam tisztességesen fölkészülni erre a mai alkalomra, hanem abból is érzem és látom ezt, hogy nekem magamnak is csak a tudásnak egy nagyon picinyke szeletét sikerült megszereznem ezen idő alatt, jóllehet, már voltak ilyen irányú tanulmányaim és előzetes ismereteim.

A mai alkalommal a szcientológiáról lesz szó. Nem hiszem, hogy ezt a szektát túl sokan ismerjük. De mivel újabb és újabb újságcikkek jelennek meg velük kapcsolatban, (ez adta az apropót, hogy velük kezdjünk), ezért el kell gondolkodnunk róluk, és érdemes némi ismeretre is szert tennünk. Az újságcikkek pl. arról szólnak, hogy megszüntették az Országos Pszichiátriai Intézetet, közismertebb nevén a Lipótmezőt. Más híradások szerint most meg az Addiktológiai Intézetet verték szét, és a szenvedélybetegeknek nem maradt központosított, egy kézben tartott terápiás lehetőségük és intézményrendszerük, hanem teljesen szétdaraboltan zajlik az ellátásuk.

Ne gondoljuk, hogy ez „csupán” aktuálpolitikai kérdés, és egy immáron múltba veszett miniszter asszonynak a kezdeményezése. Itt-ott hallani olyan hangokat, hogy e mögött a szcientológusok befolyása áll. (Ez csak feltételezés, nem állítás. - Egyébként mindenről csak így beszélhetünk, nagyon kell vigyázni: csak feltételezhetünk, s nem nagyon merünk állítani semmit, hiszen a bizonyítékok igazán nem hozzáférhetők. A szcientológusok, mivel hatalmas anyagi bázis áll mögöttük, nagyon könnyen beperelnek és megpróbálnak tönkretenni bárkit, aki nem az ő szája ízük szerint beszél.)

Nézzük meg először is, mit jelent a szekta, mint fogalom. A szekta fogalmának a tisztázásakor abból indulhatunk ki, hogy amelyik lélek nem vallja Jézust, az szekta. Amelyik lélek nem vallja, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, az nevezze is magát bárminek: egyháznak, vallási közösségnek, azt nekünk szektának kell tartanunk. Akik azt mondják, hogy más úton van a szabadulás a bűneinkből, más úton van a megváltás, mint ahogyan azt a Szentírás elénk tárja, azokról egyértelműen, mint szektákról beszélhetünk.

A szektáknak is megannyi válfaja van. Most egy olyan közösséggel foglalkozunk, akiknek semmi közük nincs a Bibliához. Nem is foglalkoznak vele, nem is nagyon emlegetik. Ők a parapszichoterapikus szektákhoz tartoznak. Alapítójuk L. Ron Hubbard, aki 1923-ban írta meg első írását, majd folyamatosan írogatott, és 1954-ben USA-ban egyházat alapított szcientológia néven. Maga a név, amit használnak, nem túlságosan szerényen, két görög eredetű szóból áll össze: egyik azt jelenti: tudás, a másik, a logos, amit mi biblikusan igének fordítunk, ők pedig belső gondolatnak. Tehát ők ismerik az igét, a logost, a belső gondolatot.

Ez a vallásfilozófia (nevezzük annak), egyfajta fejlődésen ment keresztül. Először a dianetika indult el, ami kifejezetten lélektani, de a tudományosságot nélkülöző, a tudományos körökben nem elismert „tudományszerűség” volt. Később nőtte ki magát vallássá.

Vizsgáljuk meg a tantételeiket!

Első tételük talán a legfontosabb. Ez így hangzik: az ember egyet akar – túlélni. Ez mindennek a mozgatórugója. A túlélés. Nem azért vagyunk tehát a világon, ahogyan az Ige mondja, hogy Isten dicsőségére, embertársaink javára éljünk. Nem! Hubbard és követői szerint azért vagyunk a világon, hogy túléljünk. Ha a túlélésünk sikeres, akkor a bőségbe és örömbe fogunk megérkezni. Azért pedig, hogy ezen az úton semmi ne képezzen akadályt, szükség van arra, hogy módosuljon a gondolkodásuk, módosuljon a tudatuk. Azt tanítják, hogy ezért a tudatnak az általuk „reaktív elmének” nevezett részétől meg kell válni. Hogyan lehet megválni ettől? Úgy, hogy az ember tanulja az ő tanaikat. Megvesz egy könyvet több ezer forintért, utána a könyv felkelti az érdeklődését, és beiratkozik egy tanfolyamra, ami már tízezres nagyságrendbe kerül. A tanfolyam után azt mondják, van még további fejlődési lehetőség: be lehet iratkozni a következőre, ami persze már nem tíz-, hanem százezer forintba kerül. Így hatalmas összegek vándorolnak ebbe az üzleti vállalkozásba. Mert ne legyenek illúzióink: ez az! Németországban nem is engedik, hogy egyházként bejegyezzék őket. Sőt Belgiumban, a liberális, mindent megengedő Nyugaton kifejezetten üldözik őket. Bajorországban volt időszak, amikor minden köztisztviselőnek, közalkalmazottnak alá kellett írnia egy nyilatkozatot, hogy a szcientológiával, és annak semmilyen alvállalatával nem tart fenn semmiféle kapcsolatot. Magyarországon természetesen (mert mi mindig ki tudjuk választani a legrosszabb megoldásokat) egyházként űzik a tevékenységüket. Magyarországon természetesen az ő köreikhez köthetően működnek iskolák, óvodák. (Arról is lehet hallani mostanában, micsoda iskolabezárások történtek.) A lényeg tehát ebben foglalható össze: nem Isten dicsőségéért élünk ebben a világban, hanem azért, hogy túléljünk.

Azért kellenek a tanfolyamok, (ahol minden azzal kezdődik, hogy szigorú titoktartási kötelezettségük van), hogy az ember megtanulja „elhagyni a reaktív elmét”. Első olvasatra nekem kicsit az volt a benyomásom, hogy itt a cél az, hogy egyfajta agymosáson menjen keresztül az ember, hogy valamit elhagyjon a tudatából. Ha ugyanis ezt sikerül elérni a különböző képzésekkel és egyéb segítségekkel, amit az intézményrendszerük biztosít, akkor elérik a „Clear” állapotot: azt a tiszta állapotot, amitől boldog lesz az ember.

Hatalmas kapcsolatrendszerük van. Volt egy kiugrott szcientológus, aki hatalmas pénzekért nagyon magas szintre jutott el, és nagyon nagy pénzeket is keresett vele, ő mindent leírt és kitálalt. (Tudunk a különféle szektáknak ilyen kitálaló könyveiről, van ilyen a Jehova Tanúiról, a Hit Gyülekezetéről - itt is megtörtént.) Ez az ember föltette az írását az internetre. A szcientológusok elérték – ami a mai világban nagyon nehéz – hogy ezt a tartalmat végül is letöröltették. Döbbenetes látni ezt! Nagy emberek is vannak a követőik között. Engem kicsit a szabadkőművességre emlékeztetnek a korábbi évszázadokból. Valami ahhoz hasonló csoportosulás ez is.

 

Van egy-két megdöbbentő (egyébként nagyon nehezen olvasható) leírás a saját honlapjukon. Például: „az életet nem érdemes élni, ha nem tudod élvezni.” Testvérek, belegondolt ebbe valaki? Mert, ha végigbontom ezt a gondolatot, ebből egy depresszióra hajlamos ember akár azt a következtetést is levonhatja, hogy „mivel én nem tudom élvezni az életet, ezért legyek inkább öngyilkos, mert így nem érdemes élni.” Testvérek, nem a levegőbe beszélek! Újságcikkek szólnak arról, hogy emberek, akikkel abbahagyatták a pszichiátriai kezelést, akiket kivontak a szakorvosi ellenőrzés alól és saját terápiát alkalmaztak náluk, végül öngyilkosságot követtek el. Az egyik ember benzinnel öntötte le és meggyújtotta magát.

A pszichiátriai kezelésekkel való szembenállásuknak egyébként valószínűleg az a gyökere, hogy maga a vallásalapító is ilyen gyógykezelés alatt állt, és vélhetőleg nem voltak jó tapasztalatai. Ezért a szcientológusok elsőrendű feladatuknak tartják, hogy a pszichiátriai intézményeket megsemmisítsék, vagy legalábbis megnehezítsék a munkájukat. Talán emlékeznek a testvérek, a Szuperinfóban is volt olyan hirdetés, amely a pszichiátriai gyógykezelés alatti bántalmazást sugallta. Megadták az instrukciókat, hogy kihez kell fordulni. E mögött az akció mögött is a szcientológia valamelyik alapítványa, alszervezete állt. Lássuk meg tehát, hogy nem veszélytelen dolgokról beszélünk!

Nagyon érdekes dolgokat tanítanak még: például hogy az emberben nyolc alapvető késztetés van. Legfontosabbak persze az önmagunk körüli késztetések – legfontosabb tehát az egoizmus. Második fontos késztetésünk a kreativitás, hogy alkossunk valamit. A kreativitásba ők beleveszik a nemiséget és a szaporodást is, mondván, hogy a nemiség a hosszú távú túlélésről szól. Sok barkácsolt vallásosság próbálja megragadni ezt a gondolatot: igen, élünk, tovább élünk a gyermekeinkben, unokáinkban, a jövő generációkban. Van csoporttúlélés is, meg az emberi faj túlélése, az életformák, az univerzum, a szellem túlélése és a végtelen, ami azonban nem Isten, hanem a Végső Létező. Nem az „Isten” fogalmat használják, hiszen alaptételük, hogy a szcientológusnak semmiben nem kell hinni. Csak végig kell menni a tanfolyamokon, s amit a saját életében tud alkalmazni, az meg fogja őt győzni arról, hogy ezek jó és bölcs gondolatok.

A képzési rendszerüket auditorok vezetik, akik később az egyházi hierarchiát is magukra öltik: vannak náluk például papok, de van esketés, temetés, vannak ünnepeik is. Egyik ünnepük pl. az alapítójuk születésnapja, másik ünnep az egyik könyv megjelenési dátuma. Vannak egyéni ünnepeik, de tartják a karácsonyt is, az sincs megtiltva. Szeptember második vasárnapja az auditorok napja.

Vallják azt is, hogy az ember halhatatlan. Talán ez az egyetlen pont, ahol azt tudjuk mondani, hogy ez egyezik a Szentírás tanításával. Persze ők ezt is egészen másként gondolják. Azt mondják, hogy az emberben egyetlen életnél több élettapasztalat gyűlik össze. Ha ez így van, akkor hinniük kell egyfajta újratestetöltésben, reinkarnációban, ami a Biblián kívüli, a bibliai alapot nélkülöző vallásokban teljesen normális és elterjedt. Csak a bibliai alapú vallások azok, amelyek azt képviselik, hogy az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen.

Vallják, hogy az ember képességei határtalanok. S ha az ember képességei határtalanok, akkor az ember bármit meg is valósíthat. Tagadják tehát azt a bibliai tételt, miszerint az ember élete Isten kezében van, és az emberi élet alapvetően Istentől függ, még akkor is, ha személyes döntéseket hozunk, és személyes felelősséggel tartozunk a döntéseinkért. Ők ezt tagadják. Az abszolút, mindentől szabad akaratot vallják.

Beszélnek arról, hogy az ember meg tudja váltani önmagát. Boldoggá, túlélővé, a halált is túlélővé tudja tenni önmagát, ehhez nem kell több, csak részt venni a képzéseken. Elgondolkodtató, mert túl azon, hogy ez a közösség egy üzleti vállalkozás, az alapító, Hubbard, a saját fia elmondása szerint súlyos alkohol- és drogproblémákkal is küzdött. Ez az ember eredetileg tudományos-fantasztikus könyveket írt, s valószínűleg rájött, hogy ez nem túl sikeres, ezek után írta meg „vallásalapító” könyveit.

A „felvilágosító eszméket” pénzért kínálják, több lépcsőben, és fokról fokra viszik be az áldozataikat az erdőbe. Ők pedig ezek után már nem tudják, sőt talán nem is akarják beismerni önmaguk előtt sem, hogy az a hatalmas pénz, amit kifizettek, végül milyen áldozatot követelt és milyen talmi értékeket adott nekik.

Ezt a közösséget Magyarországon a Nemzetbiztonsági Hivatal is erősen megfigyeli. Ennek is megvannak az okai, hiszen rajtuk kívül nem tudunk egyetlen olyan önmagát egyháznak nevező szervezetről sem, akik például hazugságvizsgáló készülékeket vásárolnának. Az ember hétköznapi életfeltételeihez ez a készülék nem feltétlenül tartozik hozzá, nem része a konyhai felszerelésünknek ma még… De ez a közösség vásárol és használ ilyeneket, ezekkel vizsgálja a tagjait, és így hozzájutnak olyan titkos, legbelsőbb információkhoz is az emberekről, ami által teljesen kiszolgáltatottá teszik áldozataikat.

Látnunk kell, hogy attól, hogy valaki a végső lényegről, a végső végtelenről, az örök boldogságról beszél, még nem biztos, hogy amit mond, az Isten Igéjén alapszik. Nem szabad azt gondolni, hogy végül is mindenki ugyanazt hiszi, ugyanazt az Istent imádjuk. Ezzel a mázzal szokták ugyanis leönteni a vallások közötti különbségeket. Az Ige nagyon egyértelműen és nagyon világosan tanítja, hogy többféle lélek van. Vannak Istentől való lelkek: ők Krisztust hirdetik, hogy Őbenne van a bűnbocsánat és a megváltás; és vannak másfajta lelkek, akik vagy azt mondják, hogy Krisztus megváltása kevés ahhoz, hogy neked örök boldogságod legyen, neked is mellé kell még tenned valamit, vagy, mint a szcientológusok közössége is, azt mondják, hogy az ember meg tudja váltani önmagát.

Félelmetes! Talán ezzel a szóval tudnám leginkább kutakodásaimnak a végeredményét összefoglalni. Félelmetes azért, mert családok mennek tönkre lelkileg és anyagilag. Félelmetes azért, mert kezelés alatt álló betegek, elhagyva az ellenőrzött terápiát és a megfelelő gyógyszereket (amit a szci­en­to­ló­gu­sok drognak neveznek), rászabadulnak a családjaikra, a társadalomra, adott esetben ön- és közveszélyessé válnak – és látjuk azt az önpusztító mechanizmust is, ami e mögött van. Látjuk azt a hatalmas erőt, ami mögöttük áll. Borzongató belegondolni, hogy az Oktatási Minisztériumba is be akartak épülni. Volt erről egy újsághír. Olyan személyiségteszteket töltettek ki a minisztériumban, amit a szcientológusok használnak. Markáns és közismert képviselőik vannak ennek a filozófiának.

De nekünk nem kell, nincs okunk félni. Mert azt olvassuk, azt ígéri nekünk Isten Igéje:

„Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van.”

Lehet, hogy félelmetes, amit hallottunk. Lehet, hogy családunkban, szűkebb vagy tágabb ismeretségi körünkben lesz olyan ember, aki ennek a szektának a tagjává válik. Akkor sem kell félnünk és megijednünk. Nem kell félnünk, mert tudhatjuk, hogy Jézus nevében, Jézus által van szabadulás. Még innen is!

Ez a szekta az én olvasatomban vallásos köntösbe bújtatott ateizmus. Isten létét ugyanis, ahogyan Ő Önmagát a Bibliában kijelenti, alapvetően tagadják. Tagadják, hogy Isten mindenható lenne, az ő felfogásuk szerint az ember a mindenható.

Nem kell félnünk az antikrisztusi jelenségektől, az antikrisztusi lelkülettől, hanem bízvást tudhatjuk azt, hogy Jézus vére alatt védelemben vagyunk. Legyen ez biztatás mindnyájunk számára! Ebben a hitünkben erősödjünk! Lássuk azt, hogy ez a világ szellemi értelemben korántsem olyan békés, mint amilyennek kívülről tűnik. Nagyon sok erő munkál, amely próbálja az emberi lelkeket megkaparintani, megszerezni és bilincsbe verni. De Krisztus a Szabadító!

Ámen

 

 

Vissza 

 

 

Imádkozzunk!

 

Mindenható Istenünk, Mennyei Édesatyánk!

Köszönjük, hogy a Te igéd ma is és minden időben aktuális. Urunk, te látod, hogy János idejében még csak azt állították némelyek, hogy Jézus nem jött el testben. Ma már egészen más tévtanításokkal kell szembesülnünk. Te látod, Urunk ezen tévtanok képviselőinek az erejét. Azt az agresszivitást, amivel az életünk irányításának részterületeire belépnek. Urunk, köszönjük Neked, hogy a Te véred által nekünk üdvösségünk és reménységünk lehet! Hiszen nincsen más név, amely által megtartathatnánk. Áldunk, Urunk, ezért e bibliai igéért!

Köszönjük, hogy nekünk nem a látásnak a bizonyosságát adtad, és nem olyan útra küldesz bennünket, ahol csak az lehet a mienk, amit megtapasztalunk, amit látunk, amit föl tudunk fogni, hanem hitünk lehet a Te egyszülött Fiadban, és a nem látott dolgokról való meggyőződés is a mienk. Áldunk, Urunk, ezért és köszönjük ezt Neked! Köszönjük, hogy a hit lépésével és bátorságával léphettünk annak idején Feléd! Ez a lépés ismeretté, megtapasztalássá, erővé lett számunkra.

Áldunk, Urunk azért, hogy te nyitogatod a mi szemeinket arra, hogy olyan világban élünk, ahol jelen van az Antikrisztus lelke, a hitetlenség, a tévútra vivés megannyi formájában. Kérünk, Urunk, áldj meg bennünket, hogy ezeket a lelkeket felismerjük, és tudjuk a mi családunk, a mi környezetünk lelki egészségét megóvni tőlük! Így kérünk, adj bölcsességet a Te Lelked által ezekben a helyzetekben, és könyörülj rajtunk!

Mindenható Istenünk, Mennyi Édesatyánk, Jézusért kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, Szentlelked erejével áldd és őrizd a mi életünket!

Azokért is könyörgünk újra, akik az ördög csapdájában vergődnek, akik fogságba kerültek. Urunk, Te légy az ő szabadítójuk. A Te Fiadért, a te Fiad vére által, Jézusért kérünk!

Ámen

 

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsősség mindörökké. Ámen

 

 Vissza 

 

 

Áldásvételre készülve a 269.dicséretünket énekeljük!

 

Istenre bízom magamat. Magamban nem bízhatom.

Ő formált, s tudja dolgomat, lelkem ezzel biztatom.

E világ szép formája az Ő keze munkája.

Mit félek? – mondom merészen: Istenem és Atyám lészen.

 

Öröktől fogva ismerte, hogy mire lesz szükségem.

Éltem határát kimérte, szükségem s elégségem.

Lelkem, hát mit süllyedezsz? A hitben mit csüggedezsz?

Egy kis bajt nem győznél-e meg? Hogy tántorítana ez meg?

 

Tudja Isten kívánságod. Ad is, mert csak Ő adhat.

De bölcs, Uram, Te jóságod. Tudja: sok elmaradhat.

Tudom: gondod reám nagy, mivel Édesatyám vagy.

Mint akarod, hát úgy légyen! másként hinnem volna szégyen.

 

A valóságos igaz jót az Úr meg nem tagadja.

Nagy gazdagság és rakott bolt: nem fő jó, ritkán adja.

Ki az Isten tanácsát, megszívleli mondását,

Azt Ő lelkével serkenti, gondját is megédesíti.

 

E világnak dicsősége igen hamar elmarad.

Kit ma gondok sújtnak, holnap diadalt arat.

Csak Atyámban bízhatom, Ő megsegít, jól tudom,

Mert az igazaknak Atyja hű szolgáját el nem hagyja!

 

 

Vissza 

 

„Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Ámen (Fil. 4,6-7)